Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Новий фільм: «Re: Збережіть європейську Амазонку»

Новий фільм: «Re: Збережіть європейську Амазонку»

15 червня 2021 року від Save Polesia https://savepolesia.org/new-film-re-save-europes-amazon/

Top image shows a moose in Polesia © Igor Byshnev/APB

Німецький телеканал ARTE щойно випустив абсолютно новий документальний фільм про чудеса Полісся – європейської Амазонки – та загрозу водного шляху E40, який його знищить. Приголомшливі кадри показують, чому ландшафт такий унікальний. Це один з найбільш біологічно різноманітних і багатих культурних районів Європи і рай для любителів птахів. У цьому ландшафті також живуть великі ссавці, такі як бурий ведмідь, вовк і європейський зубр. Водний шлях E40 – це багатоурядовий, мегаінфраструктурний план для з’єднання Балтійського з Чорним морем, що загрожує виживанню Полісся.

 

Полісся — найбільша водно-болотна пустеля Європи. Маючи площу понад 180 тис. км2, вона простягається на території Польщі, Білорусі, України та Росії. Природоохоронці прагнуть захистити цю величезну територію, розширюючи мережу охоронюваних територій і виступаючи за визнання її об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Для цього проект «Полісся – дика природа без кордонів» за фінансування Програми загрозливих ландшафтів та Аркадія – благодійного фонду Лісбет Раусінг і Пітера Болдуіна, проводить моніторинг біорізноманіття та дослідження, щоб визначити зони високої цінності для дикої природи та як найкраще підключитися. ці області. Ірина Кашпей, яка координує наукові дослідження проекту, народилася і виросла на Поліссі. Вона має міцні зв’язки з цією землею і віддана її охороні:

 

«Це місце унікальне. Якщо ми зможемо зберегти цей регіон як для себе, так і для майбутніх поколінь, ми також збережемо біорізноманіття, яке робить цю територію настільки унікальною. Ми повинні дбати про світ, який нам даний».

 

Ірина Кашпей, науковий координатор «Полісся – дика природа без кордонів» АПБ Birdlife – Білорусь

Якщо водний шлях E40 буде побудовано, це стане найдовшим водним шляхом в Європі. Його будівництво обійдеться ціною повноплинних річок Полісся, одні з останніх на континенті, які потрібно було б вирити, вирівняти, поглибити та перегородити. Це матиме ряд несприятливих наслідків – вода витікатиме з території швидше, що може призвести до посухи та осушення важливих для зберігання вуглецю торфовищ. Це було б погано для людей, але й для всього життя на Поліссі.

 

«Це було б катастрофічним для дикої природи тут. Це був би кінець Полісся, яким ми його знаємо сьогодні».

 

Еллені Вендрас, керівник проекту «Полісся – дика природа без кордонів» Франкфуртського зоологічного товариства

Олег Листопад із товариства «Збережемо Полісько» розповів знімальній групі про ризики, які несе в українській частині Полісся днопоглиблення вздовж річки Прип’ять для будівництва водного шляху Е40:

 

Існує ризик того, що радіоактивні матеріали, що лежать в долині річки Прип’ять, забруднить воду, а потім потечуть до Києва через цю річку тут, Дніпро. Саме там видобувають питну воду, яка постачає Київ.

 

Олег Листопад, український журналіст, який працює з коаліцією «Врятуй Полісько».

Днопоглиблення в Чорнобильській зоні відчуження в рамках водного шляху Е40 вже відбулося минулого року. Ризики для навколишнього середовища не обмежуються будівництвом водного шляху. Є плани щодо транспортування нафти в Мосир, на Прип’ять у Білорусі, і повернення нафтопродуктів в Україну. Олег висловлює занепокоєння: «Якби один із нафтових танкерів коли-небудь трапився в аварію, п’ять мільйонів киян не мали б доступу до чистої питної води».

 

Перегляньте повний документальний фільм ARTE, щоб дізнатися більше. Watch the full ARTE documentary to learn more.

 

New Film: ‘Re: Save Europe’s Amazon’

  1. June 2021by Save Polesia

The German Television channel, ARTE, just released a brand-new documentary about the wonders of Polesia – Europe’s Amazon – and the threat of the E40 waterway that would destroy it. The stunning footage shows why the landscape is so unique. It is one of the most biodiverse and culturally rich areas of Europe and a paradise for bird lovers. This landscape also harbours large mammals such as brown bear, wolf and European bison. The E40 waterway is a multi-government, mega infrastructure plan to link the Baltic to the Black Sea, which threatens Polesia’s survival.

Polesia is Europe’s largest wetland wilderness. With a size of more than 180,000 km2, it stretches across Poland, Belarus, Ukraine and Russia. Conservationists aim to protect this huge area by expanding the protected area network and advocating for its designation as UNESCO World Heritage Site. To do this the ‘Polesia – Wilderness without borders’ project, with funding from the Endangered Landscapes Programme and Arcadia – a charitable fund of Lisbet Rausing and Peter Baldwin, undertakes biodiversity monitoring and research to identify high value areas for wildlife and how to best connect these areas. Irina Kashpei, who coordinates the project’s scientific research, was born and raised in Polesia. She has strong ties to this land and is dedicated to it’s protection:

“This place is unique. If we can preserve this region for both ourselves and future generations, we’re also maintaining the biodiversity that makes this area so unique. We have to take care of the world we’ve been given.”

Irina Kashpei, ‘Polesia – Wilderness without borders’ Scientific Co-ordinator with APB Birdlife – Belarus

Should the E40 waterway be constructed, it would be Europe’s longest waterway. It’s construction would come at the price of Polesia’s free-flowing rivers, some of the last on the continent, which would need to be dredged, straightened, deepened and dammed. This would have a range of adverse impacts – water would flow out of the area faster, which could lead to droughts and drainage of crucial carbon-storing peatlands. This would be bad for people, but also for all life in Polesia.

“This would be disastrous for the wildlife here. It would be the end of Polesia as we know it today.”

Elleni Vendras, ‘Polesia – Wilderness without borders’ Project Leader with the Frankfurt Zoological Society

Oleg Lystopad from the Save Polesia partnership spoke to the film crew about the risks that dredging along the Prypiat River for the construction of the E40 waterway poses in the Ukrainian part of Polesia:

There’s the risk that the radioactive materials lying in the Prypiat river valley will contaminate the water and then flow to Kyiv via this river here, the Dnipro. That’s where they extract the drinking water that supplies Kyiv.

Oleg Lystopad, Ukrainian Journalist working with the Save Polesia coalition

Dredging within the Chernobyl Exclusion Zone as part of the E40 waterway already took place last year. Risks to the environment aren’t limited to the construction of the waterway. Plans are in place for ships to transport oil to Mosyr, on the Pripyat in Belarus, and bring back oil-based products to Ukraine. Oleg voices his concerns, ‘if one of the oil tankers ever had an accident, five million people in Kyiv would not have access to clean drinking water.’

Watch the full ARTE documentary to learn more.

 

Leave a Reply