RSS

статті
Burkovsky O. Destruction of last Ukrainian grasslands through afforestation //8th European Dry Grassland Meeting in Ukraine 13-17 June, 2011

Aleksy Wasyluk, Grigorij Kołomyciew. Realizacja Protokołu z Kioto zagraża stepom Ukrainy // OIKOS 1(54)2011

Василюк О., Костюшин В., Коломицев Г. Нові підходи до розбудови національної екомережі України // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011), – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.2., 484 с,

Василюк О. В., Костюшин В. А., Коломицев Г. О. Нові підходи до розбудови національної екомережі України // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2011 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20.04 2011 р.). – Київ, 2011. – 17 с. – (Зоологічний кур’єр, № 5.) – http://izan.kiev.ua/KMDZ11-abstr.pdf

Бурковський О. Участь Всеукраїнської екологічної ліги у громадській кампанії “Збережемо українські степи!” // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011), – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.2., 484 с,
Василюк А., Богомаз М. Сохранить или облесить?//Степной бюллетень, №26, 2009.

А.В. Василюк. Общественная кампания «Сохраним украинские степи!» // Степной бюллетень, №27, Осень 2009.

Н. Перегрим, И. Мойсиенко, В. Коломийчук, И. Загороднюк. Поможет ли степям Президент Украины? // Степной бюллетень, №27, Осень, 2009.

Перспективи розвитку мережі природно-заповідного  фонду степової зони України в умовах створення нових  лісових насаджень. Василюк О.В. / Біологічні дослідження  молодих учених в Україні.Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців.28-29 жовтня 2009 року. Наукове видання. Київський національний університет імені Тараса Шевченка,Біологічний факультет, Київ 2009.

Василюк О.В. Лісорозведення у степовій зоні України: реалії, обмеження, загрози.//Екологія.Право.Людина. №4-5. – 2009. – с.35-448.

Василюк О. Загроза збереженню степових біотопів в умовах інтенсифікації захисного лісорозведення/м-ли Конференції молодих дослідників-зоологів, 20-21.04.2010, Київ, ІЗ НАНУ.

Василюк О.В., Прекрасна Є.П. Інвентаризація степових біотопів в Київській області. // Збірка доповідей ХІІІ Міжнродної науков-практичної  конференції студентів, аспірантів та молодих вчених  “Екологія,я.Людина.Суспільство” (19-23 травня 2010)  / Укладач Д.Е.Бенатов. – К.:НТУУ “КПІ”. – 2010. – 340 с. (ТЕКСТ)

Василюк А.В., Парникоза И.Ю., Шевченко М.С. Биоразнообразие степей под охраной Красной и Зеленой книг Украины.//Степной бюллетень, №29.а 2010

Парникоза И.Ю. Опыт правовой защиты видов, занесенных в Красную книгу, вне охраняемых природных территорий.//Степной бюллетень, №29.а 2010

Станислав Витер. Выявление важнейших степных территорий в Донецкой и Харьковской областях//Степной бюллетень, №29.а 2010

Renewing the Post-Soviet Steppe//Science. vol 328, 4 june – 2010.

Parnikoza I.Yu.,Vasiluk.O.V. The last Ukrainian steppes fase the theat of afforestation //Proceeding of the international conference on Eurasian steppes: Status threats and adaptation to climate change (9-th to 12-th of  September 2010 in Hustai National  Park, Mongolia), IUCN, 2010, p.79-81.

Василюк О.В.,Івко С.О. Лісорозведення у степовій зоні України у контексті глобальних процесів збереження біологічного різноманіття // ЛІсівнича наука: витоки, сучасність, перспективи (матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрАДІЛГА (12-14 жовтня 2010 р., м.Харків). – Харків: УкрНДІЛГА, 2010.

Parnikoza І.Yu., Vasiluk О.V. UKRAINIAN STEPPES: CURRENT STATE AND  PROSPECTS FOR PRESERVATION // (Electronic resourse). 2010

Aleksy Wasyluk, Aleksy Burkowski. Stepy Ukrainy na krawędzi unicestwienia // Dzikie Życie 11/197 2010.

Парнікоза І. Перлини Причорномор’я (сайт “Степи України”) З серії “Новий злет природно-заповідної справи на Україні”

Василюк О., Коломицев Г. Імплементація Кіотського протоколу загрожує степам України // Екологія. Право. Людина. № 13-14 (53-54). – 2011. c.29-31

Коломицев Г.О., Василюк О.В. Рідкісні степові види флори і фауни земель лісового фонду Луганської області // Матеріали Х міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів та молодих вчених «Шевченківська весна 2012: Біологічні науки», 19-23 березня 2012 р., Київ: збірник тез. – Київ, 2012. – С. 166-167.

повідомлення
Дані попереднього екологічного обстеження степових біотопів в околицях с. «Нова Дмитрівка» Барвенківського району (підготовлено Кандидатом біологічних наук С.Г. Вітером, науковий відділ НПП «Гомільшанські ліси», Міжвідомча науково-дослідна лабораторія «Вивчення біологічного різноманіття та розвитку заповідної справи») 2012
Особливо цінні ділянки степових ценозів в межах Харківської області (Вітер С.)
Особливо цінні ділянки степових ценозів в межах Донецької області (Вітер С.)
Выделение наиболее ценных природных  и полуприродных территорий Ленинского района Автономной Республики Крым (Парникоза И.)
Про деградацію лісопосадок в степовій зоні (Івко С.)
Трохи про ерозію та деградацію земель (Івко С.)
Охоронювані види флори і фауни у складі степових біотопів (Василюк О.)
Степові рослинні угруповання у Зеленій книзі України (Івко С., Василюк О.)
Схема степової та лісостепової зон України (Коломицев Г.)

Приклади невдалого заліснення степів

Звернення до Президента України (Головашкін В.А.)

Критика Програми формування національної екологічної мережі в Одеській області (01.2010)

Критика  Розпорядження голови Луганської обласної  державної адміністрації  №1620 від 25.11.2008 р. «Про розвиток лісового господарства в області» (02.2010)

постери

Ivan Parnikoza, Lena Godlevska. Conservation of the most valuable steppe territories of the Crimea