RSS

Василюк О.В.
Відділ моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології НАН України.
(неопубліковане)

На території степових ділянок, поширених в південному, центральному та східному регіонах України а також на території Кримського півострова зустрічається низка ендемічних, реліктових та зникаючих видів флори і фауни. Будучи приуроченими до степових біотопів конкретного типу, ці види не можуть існувати в жодних інших умовах. Що стосується ендемічних видів, то вони взагалі більше не зустрічаються і не можуть існувати поза межами існуючих місць поширення.

При тому, що степова зона займає близько 40% від загальної площі України, цілинних степових ділянок, що є місцем поширення степових видів, лишилось всього близько 1%. Вже зараз частка степових біотопів значно менша ніж необхідно для сталого їх функціонування як резерватів біорізноманіття. Цей факт і є основною причиною, по якій велика кількість степових видів потрапили до категорій малопоширених, рідкісних та зникаючих. Значна частина таких видів знаходиться наразі під охороню Червоної книги України та ряду міжнародних  конвенцій в галузі охорони біорізноманіття.

Що стосується Червоної книги України, то лише в складі степових ценозів зустрічаються 110 видів рослин (86 на континентальній частині та 35 в АР Крим (24 лише тут) та 91 вид тварин (51 на континентальній частині та 58 в АР Крим (40 лише тут), включених до ЧКУ. Із списків Бернської конвенції суто степовими є 17 видів рослин (2 лише в Криму) та 44 види тварин (8 – лише в Криму). Суто степовими є і 8 видів ссавців, що пропонуються до включення в Додатки Бернської конвенції. Майже всі ці види можуть існувати лише в степових ценозах.

Наявність такої незначної частки площ, зайнятих степовими біотопами неминуче тягне за собою їх деградацію, зменшення чисельності та зникнення. Додатковим негативним фактором є неймовірна фрагментованість степових біотопів. Так, наприклад, степові біотопи Луганської області, яка є найбільш забезпеченою степами, фрагментовані на майже 2000 окремих ділянок; в Київській області – майже на 600 фрагментів тощо.

Фрагментованість таких біотопів, а отже і незначна площа кожного з фрагментів, стає причиною неминучого вторгнення адвентивних видів, що стає причиною руйнування корінних рослинних угруповань та фауністиних комплексів.

Таким чином, збереження зникаючих степових видів можливе лише за умови повного збереження всіх існуючих степових біотопів та створення навколо них  відновлених (буферних) ділянок шляхом залуження та переведення орних угідь у пасовища, на яких згодом можливим стане рекультивація та відновлення природним шляхом ценопопуляцій зникаючих  видів.
Так, серед занесених до Червоної книги України, лише в степових біотопах (у т.ч.на пісках, грантіних та крейдяних відслоненнях) можуть зустрічатись такі види:

Рослини: Береза дніпровська (Betula borystenica), Роговик біберштейна (Cerastium biebersteinii), Гвоздика бессарабська (Dianthus bessarabicus), Гвоздика бузька (Dianthus hypanicus), Еремогоне головчаста (Eremogone cephalotes), Лещиця скупчена (Gepsophila glomerata), Мерингія бузька (Moehringia hypanica), Смілка крейдяна (Silene cretacea), Смілка бузька (Silene  hypanica), Півонія тонколиста (Paeonia tenuifolia), Фіалка біла  (Viola alba), Фіалка кримська (Viola oreades), Сонцецвіт крейдяний (Helianthemum cretaceum), Клеома донецька (Cleome donetzica), Бурачок  голоніжковий (Alyssum gymnopodium), Катран стевена (Crambe steveniana), Дворядник крейдяний (Diplotaxis cretacea), Шиверекія подільська  (Schivereckia podolica), Переломник  Козо-Полянського  (Androsace koso-poljanskii), Астрагал  крейдолюбний (Astragalus cretophilus), Астрагал дніпровський (Astragalus borystenicus), Астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus), Астрагал донський (Astragalus tanaicus), Астрагал Цінгера (Astragalus zingeri), Калофака волзька (Calophaca wolgarica), Карагана скіфська (Caragana scythica), Зіновать гранітна (Chamaecyticus graniticus), Дрік скіфський (Genista scythica), Дрік донський (Genista tanaica), Дрік чотиригранний (Genista tetragona), Солодушка крейдяна (Hedysarum cretaceum), Солодушка українська (Hedysarum ukrainicum), Люцерна щебениста (Medicago saxatilis), Еспарцет Палласа (Onobrychis pallasii), Еспарцет Васильченка (Onobrychis vassilczenkoi), Грабельки Бекетова (Erodium beketovii), Прангос трироздільний (Prangos trifida), Головачка Литвинова (Cephalaria litvinovii), Громовик гранітний (Onosma graniticola), Громовик донський (Onosma tanaitica), Цибохазма дніпровська (Cymbochasma borysthenica), Льонок  бессарабський (Linaria bessarabica), Льонок крейдяний (Linaria cretacea), Дзвіннець крейдяний (Rinanthus cretaceous), Ранник крейдяний (Scrophularia cretacea), Ранник донецький (Scrophularia donetzica), Ранник гранитний (Scrophularia granitica), Кулівниця вузькопелюсткова (Globularia trichosantha), Гісоп крейдяний (Hyssopus cretceus), Шоломниця крейдяна (Scutellaria creticola), Чебрець несправжньо-гранітний (Thymus pseudograniticus), Полин суцільнобілий (Artemisia hololeuca), Волошка короткоголова (Centaurea breviceps), Волошка несправжньоблідолускова (Centaurea pseudoleucolepis), Волошка Талієва (Centaurea taliewii), Зіркоплідник частуховидний (Damasonium alisma), Асфоделіна жовта (Asphodeline lutea), Брандушка різнокольорова (Bulbocodium versicolor), Пізньоцвіт анкарський (Colchicum ancyresne), Пізньоцвіт Фоміна (Colchicum fominii), Еремур показний (Eremurus spectabilis), Рястка двозначна (Ornithogallum amphibolium), Рястка гірська (Ornithogallum oreoides), Рястка відігнута (Ornithogallum refractum), Тюльпан двоквітковий  (Tulipa biflora), Тюльпан  гранітний (Tulipa graniticola), Тюльпан бузький (Tulipa hypanica), Тюльпан  змієлистий (Tulipa ophiophita), Тюльпан скіфський (Tulipa scythica), Тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii), Цибуля лінійна (Allium lineare), Цибуля переодягнена (Allium pervestitum), Цибуля скіфська (Allium scythicum), Шафран Палласа (Crocus pallasii), Шафран сітчастий (Crocus reticultus), Шафран кримський (Crocus tauricus), Півники понтійські (Iris pontica), Пирій крейдяний (Elitringa cretacea), Пирій ковилолистий (Elitringa stipifolia), Костриця крейдяна (Festuca cretacea), Келерія Талієва  (Koeleria talievii), Ковила дивна (Stipa  adoxa), Ковила відмінна (Stipa anomalia), Ковила шорстка (Stipa asperella), Ковила дніпровська (Stipa borystenica), Ковила короткокрила (Stipa brachyptera), Ковила Браунера (Stipa brauneri), Ковила волосиста (Stipa capillata), Ковила пухнастолиста (Stipa dasyphylla), Ковила відокремлена (Stipa disjuncta), Ковила облудна (Stipa  fallacina), Ковила Граффа (Stipa grafiana), Ковила Гранітна (Stipa graniticola), Ковила різнолиста (Stipa heterophilla), Ковила Лессніга (Stipa lessingiana), Ковила каменелюбна (Stipa lithophila), Ковила азовська (Stipa maeothica), Ковила травнева (Stipa majalis), Ковила Мартиновського (Stipa martinovskyi), Ковила гірська (Stipa oreades), Ковила пірчаста (Stipa pennata), Ковила поетична (Stipa poetica), Ковила Сирейщикова (Stipa syreistschikowii), Ковила вузьколиста (Stipa tirsa), Ковила українська (Stipa ukrainica), Ковила Залеського (Stipa zalesskii) (більшість цих видів рослин – вузькоареальні ендеміки і зустрічаються лише в невеликій кількості локальних  пунктів);

Лишайники: Аспіцилія кущиста (Aspicilia fruticulosa), Цулокаулон степовий (Coelocaulon steppae), Пармелія грубозморшкувата (Parmelia ryssoloea), Ксантопармелія камчадальська (Xanthoparmelia camtschadalis);

Гриби: Зморшок степовий (Morchella steppicola), Печериця таблитчаста (Agaricus tabularis), Галеропсис пустельний (Galeropsis dasertorum);

Тварини: Сольпуга звичайна (Galeodes araneoides), Емпуза смугаста (Empusa fasciata), Емпуза піщана (Empusa pennicornia), Пилкохвіст болдирєва (Poecilimon boldyrevi), Пилкохвіст лісовий (Poecilimon Schmidti), Пилкохвіст Плігінського(Рoecilimon pliginskii), Дибка степова (Saga pedo), Коник-товстун степовий (Bradyporus multituberculatus), Анадримадуза Ретовського (Anadrymadusa  retowskii), Ембія реліктова (Haploembia solieri), Кошеніль польська (Porphyrophora polonica), Цераторiй багаторогий  (Ceratophus policeros), Вусач земляний-хрестоносець (Dorcadion equestre), Ліксус катрановий (Lixus canescens), Брахіцерус зморшкуватий (Brachycerus sinuatus), Левкомігус білосніжний (Leucomigus candidatus), Махаон (Papilio machaon), Подалірій (Iphiclides podalirius), Поліксена (Zerynthia polixena), Зегрис Евфема (Zegris eupheme), Аврора біла (Euchloe ausonia volgensis), Люцина  (Hamearis lucina), Чорнушка Фегея (Proterebia phegea), Томарес Ногеля (Tomares nogelii), Томарес Каллімах (Tomares callimachus), Синявець меліагр (Polyommatus daphnis), Синявець Римнус (Neolycaena rhymnus), Бражник кроатський  (Hemaris croatica), Бражник карликовий (Sphingonaepiopsis gorgoniades), Бражник південний молочайний (Hyles nicaea), Шовкопряд  Балліона (Lemonia ballioni), Каптурниця пишна (Cucullia magnifica), Каптурниця блискуча (Cucullia splendiada), Каптурниця срібляста (Cucullia argentina), Каптурниця срібна (Cucullia argentea), Совка сокиркова (Periphanes  delphinii), Пістрянка весела (Zygaena laeta), Ведмедиця червонокрапкова (Utetheisa pulchella), Харакопіг скіфський (Characopygus scythicus), Мегалодонт гаплофілумовий (Megalodontes kohli), Мегалодонт середній (Megalodontes medius), Арге Беккера (Arge beckeri), Долерус короткокрилий  (Dolerus subalatus), Долерус степовий (Dolerus ciliatus), Сколія-гігант (Scolia maculata), Сколія степова (Scolia hirta), Криптохіл  кільчасний  (Cryptocheilus annultus), Криптохіл червонуватий (Cryptocheilus rubellus), Аноплій самарський (Anophius samariensis), Амофіла сарептанська (Ammophila sareptana), Церцерис горбкувата (Cerceris tubeculata), Сфекс жовтокрилий (Sphex flavipennis), Сфекс рудуватий (Sphex rufocinctus), Ляра анафемська (Larra anachema), Стиз двокрапковий (Stizus bipunctatus), Стиз смугастий (Stizus fasciatus), Стизоїд тризубий (Stizoides  tridentatus), Мелітурга булавовуса (Melitturga clavicornis), Рофітоїдес сірий  (Rhophitoides canus), Мегахіла округла (Megachile rotundata), Ксилокопа фіолетова (Xylocopa violaceae), Ксилокопа звичайна (Xylocopa valga), Джміль моховий (Bombus muscorum), Джміль пахучий (Bombus fragrans), Джміль глинистий (Bombus agrillaceus), Джміль пластинчастозубий (Bombus serrisquama), Джміль вірменський (Bombus armeniacus), Джміль лезус (Bombus laesus), Ктир гіганський (Satanas gigas), Полоз жовточеревий (Coluber jugularis), Полоз чотирисмугий (Elaphe quatuorlineata), Гадюка степова східна (Vipera ursinii renardi), Лунь степовий (Circus macrourus), Орел степовий (Aquila rapax), Балобан (Falco cherrug), Сокіл-сапсан (Falco peregrinus), Боривітер степовий (Falco naumanni), Журавель степовий (Anthropoides virgo), Дрофа (Otis tarda), Хохітва (Tetrax tetrax), Лежень (Burhinus oedicnemus), Дерихвіст степовий (Glareola nordmanni), Кам’яний дрізд строкатий (Monticola saxatilis), Вівсянка чорноголова (Emberiza melanocephala), Їжак вухатий(Erinaceus ayritus), Мишівка степова (Sicista subtilis), Тушканчик великий  (Allactaga jaculus), Ємуранчик звичайний (Scirtopoda telum), Сліпак піщаний (Spalax arenarius), Сліпак білозубий (Nannospalax leucodon), Сліпак подільський  (Spalax zemni).
Серед  видів, які включені до додатків до Бернської  конвенції, в степових біотопах поширені такі види:

Рослини: Пізньоцвіт Фоміна (Colchicum fomini), Цибуля Регеля (Allium regeliatum), Осока Житня (Сarex secalina), Ковила Сирейщикова (Stipa syreistschikowii), Півонія тонколиста (Paeonia tenuifolia), Смілка крейдяна (Silene cretacea), Хрінниця Турчанінова (Lepidium turczaninowii), Астрагал Донський (Astragalus tanaiticus),  Дрік чотиригранний (Genista tetragona), Ферула східна (Ferula orientalis), Ліндернія простерта (Lindernia procumbens), Деревій голий (Achillea glaberrina), Юринея волошковидна  (синювата) (Jurinea cyanoides), Лагозерис пурпуровий (Lagoseris purpurea), Серпій Донський (Serratula tanaitica), Тюльпан Шренка (Tulipa gesneriana);

Тварини: Ящірка прудка (Lacerta agilis), Ящірка зелена (Lacerta viridis), щірка кримська (Podarcis taurica), Жовтопуз (Ophisaurus apodus), Жовтобрюх (Coluber caspius), Полоз леопардовий (Elaphe situla), Полоз  чотирисмугий (Elaphe quadrolineata), Гадюка степова (Vipera ursine), Нічниця вусата (Myotis mystacinus), Вухань австрійський (Plecotus austriacus), Вечірниця дозірна (Nyctalus noctula), Лилик пізній (Eptesicus seronitus), Вечірниця мала (Nyctalus leisleri), Вечірниця велетенська (Nyctalus lasiopterus), Нетопир середземний (Pipistrellus kuhlii), Вовк (Canis lupus), Перегузня (Vormela peregusna), Тхір степовий (Mustella eversmannii), Ховрах крапчастий (Spermophilus suslicus), Хом’як звичайний (Cricetus cricetus), Мишівка степова (Sicista subtilis), Канюк звичайний (Buteo buteo), Чеглок (Falco  subbuteo), Дербник (Falco columbarius), Кібчик (Falco vespertinus), Боривітер звичайний (Falco  tinnunculus), Сиворакша (Coracias garrulus), Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster). Жайворонок малий (Calandrella cinerea), Жавороноек сірий (Calandrella rufenses), Жайворонок степовий (melanocorypha calandra), Жайворонок білокрилий (Melanocorypha leucoptera), Жайворонок чорний (Melanocorypha yeltoniensis), Жайворонок рогатий (Eremophila alpestris), Щеврик польовий (Anthus campestris), Плиска жовта (Motacilla flava), Сорокопуд-жулан (Lanius collurio), Сорокопуд  чорнолобий (Lanius minor), Чекан чорноголовий (Saxicola torquata), Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe), Кам’янка попеляста  (Oenanthe isabeleina), Щиглик(Carduelis carduelis), Коноплянка (Acanthis (Carduelis) cannabina).

Також  до включення до списків Бернської конвенції пропонуються такі степові види: Їжак вухатий (Hemiechnus auritus), Хом’ячок  сірий  (Cricetulus migratorius), Сліпачок звичайний (Ellobius talpinus), Строкатка степова (Lagurus lagurus), Тушкан  великий (Allactaga major), Тушкан-кандибка (Stylodipus telum), Сліпак піщаний (Spalax arenarius), Лис-корсак (Vulpes corsac).

В таких  умовах, заплановане Державним комітетом лісового господарства України заліснення практично всіх степових  біотопів є прямим порушенням Закону України «Про Червону книгу України» та Міжнародної конвенції «Про охорону диких  видів флори та фауни та середовища існування в Європі» (Бернська конвенція) (ст.4,6). Створення штучних лісових насаджень на місці степових біотопів стане повним і безповоротним знищенням на території України середовища існування всіх зазначених вище видів та їх самих. Так, наприклад, в Луганській обл., де заплановані найбільші обсяги заліснення, зустрічається 42 «бернських» та 96 «червонокнижних» видів.

Також варто зазначити, що до цього часу у жодній з областей не проводилась інвентаризація місць поширення хникаючих  видів флори та фауни та навіть формування детального переліку територій, зайнятих степовими біотопами. В таких  умовах, вважаємо неприпустим проведення робіт з лісорозведення на будь-яких вкритих трав’янистою рослинністю ділянках до моменту інвентаризації степових комплексів та місць поширення охоронюваних видів.