На вершині екологічних взаємозв’язків

Діяльність людини може впливати на ланки різних рівнів будь-яких екосистем, та в підсумку вона найбільше позначається на видах, які займають найвищі сходинки піраміди живлення у довкіллі. До таких видів належать тварини, котрих називають хижаками. Саме з ними людина вступає в пряму конкуренцію і зазвичай завдає їм нищівного удару. Денні хижі птахи, на жаль, не стали винятком. Кілька десятиліть тому на території України їх цілеспрямовано масово знищували, що призвело до зникнення деяких із них з гніздування і замалої їхньої чисельності нині.

Донедавна цих птахів об’єднували в один ряд, оскільки вважали найбільш спорідненими. Нині окремо виділяють ряд Яструбоподібних (Accipitriformes), що включає яструбів, скоп, орлів, шулік, лунів тощо, котрі генетично спорідненіші з чаплями, пеліканами та совами, і ряд Соколоподібних (Falconiformes), що охоплює соколів, боривітрів, кібчиків та інші види, які за походженням ближчі до дятлів та папуг. Серед гніздової вітчизняної орнітофауни 50 % із 6 видів соколоподібних і понад 80 % із 24 видів яструбоподібних нині потрапили до Червоної книги України, із них 8 зображено на марках за темою «Червоної книга України. Хижі птахи».

Боривітер степовий, лунь степовий і канюк степовий належать до групи чи не найвразливіших видів. У самих їхніх назвах вказано, в яких угіддях вони можуть існувати. Степи людина змінила докорінно, що радикально порушило умови їхнього перебування. У результаті, лунь степовий взагалі перестав гніздитися в Україні й у незначній кількості трапляється тільки під час міграції, а боривітер степовий зник майже скрізь, де гніздився раніше, і лише кілька пар періодично спостерігають на г. Опук, що на Керченському півострові в Криму. У обох видів самці, що на марках, відрізняються забарвленням від самок. До змінених умов поступово певною мірою зміг пристосуватися тільки канюк степовий, тож його чисельність дещо зростає, і її оцінено приблизно у понад 800 пар.

Скопа західна спеціалізується на здобуванні риби, вихоплює її лапами з води. Через це тримається переважно біля великих водойм. У минулому вся Україна належала до її гніздового ареалу. Наразі тільки 1–2 пари гніздяться на крайній півночі Західної Волині. Вид є перелітним, нечисленні мігруючи особини трапляються на всій території країни.

Беркут – один з найбільших хижих птахів, розмах його крил становить до понад 2,3 м. Самці й самки забарвлені однаково, та за розмірами самки більші, що властиво багатьом видам пернатих хижаків. Гніздиться виключно у найнедоступніших місцях Карпат, у нас всього до 15 пар. Узимку прилітні беркути можуть зрідка траплятися повсюди, й інколи вони опиняються у розставлені на звірину капкани.

Орел-карлик малий є найменшим видом орлів у фауні України. Виду властиві темна морфа, птахи якої мають майже однотонне буре оперення, і світла морфа, яку зображено на марці. Поширений переважно у гірських лісах, крім Криму, у заплавних байрачних лісах Лісостепу і Степу. Гніздиться на високих недоступних деревах, часто в старих гніздах інших птахів. Чисельність в Україні становить 450–500 пар. На зиму відлітає.

Лунь лучний належить до видів з обмеженою чисельністю, яка у нас становить 2–3 тис. пар. Гніздиться на лучних, переважно заболочених, ділянках майже скрізь, крім гір і приморських районів. Гнізда влаштовує винятково на землі. Статі відрізняються за забарвленням, на марці зображено самця. Восени ці луні відлітають.

Підорлик малий – найчисленніший у нас з усіх видів орлів, його популяцію оцінюють у 1,1–1,3 тис. пар. Гніздиться переважно на Правобережжі у нестепових районах. Оселяється в листяних і мішаних лісах на ділянках біля відкритих заболочених місцин. Гнізда мостить на деревах. В Україні не зимує.

Лише окремі рідкісні види хижих птахів нині дещо збільшили свою чисельність. Решта все ще перебуває у загрозливому стані.

Геннадій Фесенко

At the Top of the Ecological Relationships

Human activities can affect different levels of any ecosystems, and it has the greatest impact on the species that occupy the highest rungs of the food pyramid in the environment. Such species cover animals called predators. Human enters into direct competition with them. Birds of prey are no exception. Among the Ukrainian breeding avifauna 50 % of 6 falcon species and more than 80 % of 24 harrier and eagle species are now in the Red Data Book of Ukraine, 8 of them are depicted on stamps on the theme “Red Data Book of Ukraine. Birds of prey”.

The Lesser Kestrel, Pallid Harrier, and Long-legged Buzzard belong to the group of almost the most vulnerable species. The first has disappeared almost everywhere, and only a few pairs are observed in the Mountain Opuk on the Kerch peninsula in the Crimea. The second has ceased to breed in Ukraine and occurs only during migration. The Long- legged Buzzard has to some extent adapted to the changed conditions, so its number is estimated at about 800 pairs.

The Osprey specializes in catching fish. In the past, all territory of Ukraine was in its breeding area. Currently, only 1–2 pairs nest in the north of Western Volyn.

The Golden Eagle is one of the largest eagles. It breeds only in the most inaccessible places of the Carpathians. We have up to 15 pairs. Wintering eagles can rarely be found around.

The Booted Eagle is the smallest eagle species in Ukraine. It is characterized by a dark morph and a light morph depicted on the stamp. It is distributed in forests of mountains and floodplain of the Forest-Steppe and Steppe. Its numbers is 450–500 pairs. It does not winter.

The Montagu`s Harrier belongs to the species with a limited number, which we have is 2–3 thousand pairs. It breeds in meadow, mostly swampy, almost everywhere except the mountains and coastal areas. It nests exclusively on the ground. In autumn, these harriers fly away.

The Lesser Spotted Eagle is the most numerous of all eagle species in our country, its population is estimated at 1.1–1.3 thousand pairs. It breeds mainly on the Right Bank in non-steppe areas. It does not winter in Ukraine.
Only some rare species of birds of prey have now slightly increased in number. The rest are still in a threatened condition.

Hennady Fesenko

Один коментар to “На вершині екологічних взаємозв’язків”

  1. Юрій Роговий:

    Вітаю Вас, шановний Геннадію Васильовичу! Як завжди, потрібна і цікава стаття.

Написати коментар

Книга – перелік

Геннадій Фесенко

Різноманіття сучасної орнітофауни України

Книга – каталог

Геннадій Фесенко

Вітчизняна номенклатура птахів світу