Кроки екологічної грамотності. ч.1. «Спочатку була інформація…»

Починаючи з цієї статті, ми крок за кроком будемо інформувати читачів про екологічні права і обов’язки, які має кожен громадянин України – що ми маємо робити і не робимо, на що ми маємо право та не користуємось цим.

Почнемо з головного права, без якого жоден українець не матиме можливості захищати свої екологічні права. Це ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ. Нерідко ми не знаємо, що маємо можливість відтсояти свої екологічні права, а зазвичай навіть не підозрюємо, що наші права порушуються.

Україною підписано так звану Орхуську конвенцію «Про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя у питаннях, що стосуються довкілля». Ця конвенція надає громадянам, організаціям і державним органам право на доступ до будь-якої екологічної інформації (при цьому не потрібно доводити свою зацікавленість в отриманні цієї інформації).

Також конвенція зобов’язує органи влади обговорювати усі рішення, які стосуються навколишнього середовища із зацікавленими громадянами. Думка і позиція громадян має враховуватися.

Щоб отримати інформацію, ви маєте право вимагати письмової відповіді на ваше питання, натомість способи доведення до вашого відома тієї чи іншої інформації бувають різні (опублікування в офіційних виданнях, оголошення під час публічних виступів і т.і.). Проте, щоб отримувати інформацію, треба знати кілька важливих дрібниць. Основні речі ми спробували викласти у Довідці.

ДОВІДКА:

1. Інформація – це задокументовані або публічно оголошені дані про події та явища, які відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Право на інформацію передбачає можливість вільного отримання, використання, поширення та зберігання необхідних для громадян відомостей.

2. Екологічною інформацією є інформація про:

- Стан атмосфери, води, ґрунту, землі, ландшафту і природних об’єктів;

- Стан біологічного розмаїття та його компонентів, включаючи генетично змінені продукти;

- Фактори, такі як речовини, енергія, шум і випромінювання;

- Угоди, політику, законодавство, плани та програми в галузі навколишнього середовища;

- Аналіз затрат і результатів та припущення, використані в процесі прийняття рішень з екологічних питань;

- Стан здоров’я та безпеки людей, умови їхнього життя;

- Стан об’єктів культури та споруд, на які впливає навколишнє природне середовище.

3. Термін вивчення запиту, надісланого вами складає 10 діб. Термін надання інформації - протягом одного місяця за загальним правилом (Закон України „Про інформацію”, статті 33).

4. Є певна група видів інформації, у наданні якої не може бути відмовлено ні за яких обставин. Це інформація про: стихійні лиха; аварії та катастрофи, небезпечні природні явища; надзвичайні події, що загрожують безпеці громадян; стан здоров’я населення; якість харчових продуктів і предметів побуту; інформація про викиди, що стосується довкілля; про факти порушення прав людини, в тому числі і екологічних. Неприпустимим є віднесення екологічної інформації до секретної!

5. У разі відмови у наданні інформації з екологічних питань необхідно оскаржувати цю відмову до вищого органу в порядку підлеглості або до суду.

6. У наданні інформації може припускатися відстрочка, якщо документ не може бути надано у місячний термін, про що вам має бути надіслано спеціальне повідомлення.

Проте не всю інформацію можна отримати. Так, інформація, визнана державною таємницею, матеріали слідства, інформація про особисте життя громадян та внутрівідомча кореспондеція не підлягають оприлюдненню і наданню громадянам. Є кілька категорій інформації з обмеженим доступом.

Що таке "інформація з обмеженим доступом"?

Окрім відкритої інформації, доступ до якої гарантовано усім гро¬мадянам, існує інформація, доступ до якої обмежується. До таких видів інформації належать конфіденційна інфор¬мація і таємна інформація.

Конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться у во¬лодінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до пе¬редбачених ними умов.

До таємної інформації належить інформація, що містить відо¬мості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

Інформація з обмеженим доступом може бути поширена без зго¬ди її власника, якщо ця інформація є суспільно значимою, тобто як¬що вона є предметом громадського інтересу і якщо право громадсь¬кості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист.

Що таке "державна таємниця", "секретна інформація" і яка інформація може становити державну таємницю?

Закон України "Про державну таємницю" встановлює, що це — "вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановле¬ному цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою".

 
Автор

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи ...даліПриєднуйтесь!