RSS

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 22 вересня 2004 р. N 675-р
“Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 – 2025 роки”

…”Лучні та степові екосистеми
З метою охорони і раціонального використання лучних і степових екосистем, оптимізації ступеня розорювання території та зменшення негативних наслідків сільськогосподарської діяльності
необхідно:
провести картографічний облік лучних та степових ділянок, що збереглися в природному стані;
розробити та впровадити заходи для відновлення і оздоровлення лучних та степових екосистем;
здійснити заходи щодо збереження середовищ існування птахів, насамперед дрофи і хохітви;
розробити науково обгрунтовані рекомендації з питань екологічно збалансованого землекористування в степовій і лісостеповій зонах;
розробити та реалізувати заходи щодо оптимізації використання схилових земель, які мають особливе значення як середовище існування рідкісних та ендемічних видів;
створити або відновити еталонні ділянки степових ценозів для кожної геоботанічної провінції лісостепової та степової зон. ”

“екологізувати господарську діяльність і стимулювати виробництво екологічно чистої продукції; впровадити грунтозахисні системи землеробства з контурно-меліоративною організацією
територій, що враховують місцеві екологічні особливості і обмежують інтенсивне використання екологічно вразливих земель, сприяти зменшенню ступеня розораності сільськогосподарських угідь
з першочерговим виведенням найбільш уразливих земель з інтенсивного сільськогосподарського використання;
відновлювати та оздоровлювати традиційні антропогенні ландшафти сільської місцевості та урболандшафти, поєднуючи ці заходи із збереженням природних ландшафтів та культурно-історичних
пам’яток. “