RSS

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 38-39, ст.248 )

“…. поліпшити просторові та якісні показники біорізноманіття, що сприятиме позитивним змінам у стані довкілля на локальному та регіональному рівні (клімат, якість водних ресурсів, обводнення, зокрема малих річок);
сформувати цілісну екомережу, що сприятиме, зокрема,відтворенню біогеохімічного кругообігу, зміні меж поширення дикорослих рослин і тварин, підвищенню ймовірності виживання
нечисленних популяцій;
зменшити загрозу спустелювання, дегуміфікації та деградації
земель;…

…4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Програма передбачатиме здійснення заходів із збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, їх угруповань та комплексів, екосистем та складових структурних елементів екомережі, зокрема:

…рослинних угруповань і фауністичних комплексів; екосистем, у тому числі гірських, прибережно-морських та морських, річкових, озерних, болотних і заплавних, лісових,лучних, степових, агро- та урбоекосистем; природних регіонів; екомережі.”…