RSS

ВСТУП

Cтаном на 2008 рік в Україні під сільськогосподарськими угіддями та забудовою знаходиться 72,9% земельного фонду. Ліси складають 15,4%. Природно-заповідні території та об’єкти займають лише 4,6% території країни (менше, ніж площа автошляхів та населених пунк¬тів). В Україні порушене природозберігаюче співвідношення ріллі, лісових на¬саджень, природних кормових та водно-болотних угідь.

Зважаючи на велику частку транформованості природних ландшафтів України, особливого значення набуває питання забезпечення населення рекреаційними ресурсами.

Останні 5000 років 40 % території України займає Степова зона, яка охоплює Південну, Східну та частину Центральної України. Проте, за останні 150-200 років, південь України став найбільш розораною частиною Європи. В деяких адміністративних районах частка ріллі сягла 85-95%. Водночас, на сході країни розміщені найбільші гірничо-добувальні та промислові комплекси. Тому степів насьогодні лишилось всього біля 1% від площі України. Можна стверджувати, що степ в Україні посідає перше місце серед зникаючих ландшафтів.

Останні степові урочища є місцем поширення багатьох видів. Жодних інших умов для збереження степового біорізноманіття не існує. Лише в складі степових ценозів зустрічаються 110 видів рослин та 91 вид тварин, включених до Червоної книги України а також 17 видів рослин та 44 види тварин, включених у Додатки до Бернської конвенції «Про дикі види флори та фауни та середовище існування у Європі». При цьому, лише в степах Луганської області зустрічається 42 «бернських» та 96 «червонокнижних» видів.

Від цілинних степів лишилось не більш як 3%. Це сталось тому, що в минулому степ виявився одним з найбільш зручних ландшафтів для сільськогосподарського освоєння.

Створення національних природних парків (НПП) є одним із прогресивних та найбільш раціональних шляхів задоволення зростаючих потреб населення у рекреаційних територіях. Це створює необхідні умови для відпочинку та дозволяє зменшити стихійне використання для цих потреб цінних природних територій.

Створені в Україні НПП не охоплюють всю різноманітність природних комплексів, еталонних біотопів окремих регіонів та стратегічні елементи екомережі.

Указом Президента України від 23.05.2005 №838/2005 «Про заходи щодо дальшого розвитку заповідної справи в Україні», згідно з яким, розширення мережі ПЗФ є одним з найважливіших пріоритетів довгострокової державної політики. Розширення мережі ПЗФ є невідкладною і актуальною задачею, адже нинішні показники заповідності України (4,9 % від загальної площі країни) дуже віддалені від європейських показників (10-15 %). Розширення мережі природно-заповідних територій степового регіону України, де відсутні великі за площею природні масиви, можлива лише за рахунок залишків степових біотопів.

На необхідності розширення мережі природно-заповідних територій України наголошено також у рішенні Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи №14/2 «Про рекомендації комітетських слухань «Природно-заповдіний фонд України: стан та перспективи розвитку» від 21.05.2008 р.

Необхідність створення НПП “Муравський шлях” у Токмацькому районі Запорізької області продиктована природоохоронними та історико-культурними особливостями району. Ціліснісність малопорушених степових, лучних та водно-болотних угідь, збережених поміж агроландшафтів, наявність великої кількості видів флори і фауни, які охороняються Червоною книгою України та Міжнародним законодавством, багата та різноманітна історія місцевості дають підстави вважати цю територію дуже цінною.

Інформація, що деталізує важливість створення НПП “Муравський шлях”, надана Інститутом зоології ім. Шмальгаузена НАНУ, Інститутом ботаніки ім. Холодного НАНУ, Національним екологічним центром України, НДІ біорозмаїття наземних та водних екосистем Півдня України, ПП “Центр екологічного управління”, Токмацькою районною дитячою екологічною організацією “Спілка Друзів Природи”. Період інтенсивних польових досліджень, що передував підготовці цього обґрунтування, тривав у 1998-2009 рр.

Дослідженнями були охоплені: слабо трансформована ділянка степової рослинності правого крутого схилу річкової долини р. Молочної, її заплава, долини правих притоків р. Молочної, Куркулак і Чунгул, При плануванні експедицій передбачалось дослідити біологічне різноманіття території створюваного національного природного парку “Муравський шлях”, а також отримати матеріали, необхідні і важливі для моніторингу та управління біологічними комплексами з метою збереження їх цілісності і для управління ресурсами господарсько важливих видів.

До складу НПП планується включити також агро-угіддя та штучні лісові насадження як антропогенно змінені комплекси, що можуть істотно впливати на біорозмаїття НПП. Збалансованість управління сільським та лісовим господарством можуть забезпечити оптимальний екобаланс території. Загальна площа проектованого НПП – близько 18 000 га.

Ідея створення НПП «Муравський шлях» підтримується Токмацькою РДА, на базі якої сформована спеціальна робоча група щодо погодження створення НПП та формування екомережі в районі. У травня 2009 року в Токмацькій РДА проведений координаційний круглий стіл з питань створення НПП «Муравський шлях».

Наразі, НПП «Муравський шлях» може стати першим степовим національним природним парком в Україні.