RSS

1. Абеленцев B.I., Підоплічко І.Г. Ряд Kомaxoїдні-Insectivora. – К.: Наук. думка. 1956. – С. 70-228. – (Фауна України. Ссавці. – Т. 1. Вип. 1).
2. Абеленцев B.I., Попов Б.М. Ряд рукокрилі або кажани-Chiroptera.- К.: Наук думка. 1956. – С. 229-446. – (Фауна України. Ссавці. – Т. 1. – Вип. 1).
3. Білик Г.І. Геоботанічний опис басейну р. Молочної і Молочного лиману // Ботан. журн. АН УРСР. – 1946. – 3, №1-2. – С. 51-58.
4. Войлошников В.Д. Методика изучения географии Запорожской области. – З., ЗОИУУ, 1980. – 120 с.
5. Воровка В.П., Коломійчук В.П. Приморсько-степовий екокоридор як природоохоронна структура Північного Приазов’я // Екологічний вісник. – 2002. – №11-12. – С. 26-28.
6. Волох A.M. Роль міграції ондатри в формуванні Приазовського осередку її ареалу // Bicн. Луганського пед. ун-ту. – № 1 (45) – 2002. – С. 38-42.
7. Волох A.M. Особенности формирования приазовской части ареала средиземноморского нетопыря, Pipistrellus Kuhlii // Вестн. зоол. – К. – 2002. – Т. 36. -№1.-С. 101-104.
8. Волох A.M. Сучасне поширення видри (Lutra lutra L., 1758) в Україні та її чисельність // Bicн. Запорізь. держ. ун-ту / Фіз.-мат. та біол. науки.- 2003.-№ 1.-С. 133-139.
9. Волох A.M. Сучасний стан популяцій степового тхора (Mustela eversmanni Lesson. 1827) в Україні // Наук. вісн. Ужгород, держ. ун-ту. Сер. бюл. – Ужгород: Вид-во Ужгород. держ. ун-ту. – 2004. – Вип. 15. – С. 105-109.
10. Географічна енциклопедія України: В 3-х т./Редкол.: … О. М. Маринич (відпов. ред.) та ін. – К.: „Українська Радянська Енциклопедія” ім. П. П. Бажана, 1989. – Т. 1: А – Ж. – 416 с.: іл.. – (В опр.).
11. Географічна енциклопедія України: В 3-х т./Редкол.: … О. М. Маринич (відпов. ред.) та ін. – К.: „Українська Радянська Енциклопедія” ім. П. П. Бажана, 1989. – Т. 2: А – Ж. – 416 с.: іл.. – (В опр.).
12. Геоботанічне районування Української РСР. – Київ: Наукова думка, 1977. – 304 с.
13. Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Плавни Причерноморья. – Киев: Наукова думка, 1989. – 272 с.
14. Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Тенденції антропогенних змін плавнево-літоральних фітосистем р. Молочної // Укр.-ботан. журн. – 1996. – 53, №1-2. – С. 31-37.
15. Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій // Укр. ботан. журнал. – 2003. – 60, №1. – С. 6-17.
16. Закон України “Про мисливське господарство та полювання” // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 18. – С. 132.-159.
17. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. // Екол. закон-тво: 36. законодав. актів. – Харків: ЕкоПраво. – 2002. – С. 354-391.
18. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник./За загальною редакцією М. Д. Гродзинського, М. П. Стеценка. – К.: 2003. – 306 с.
19. Заповідне Запоріжжя. Збірка. – Запоріжжя: Поліграф, 2004 – 108 с., іл.
20. Збереження біорозмаїття: традиції і сучасність/Відповідальний редактор Т. Гардашук, Товариство “Зелена Україна”. – Київ: Хімджест, 2003. – 120 с.
21. Збереження і моніторинг біологічного і ландшафтного різноманіття в Україні. – К.: Національний екологічний центр України, 2000. – 244 с.
22. Екофлора України Т.3. Федорончук М.М., Дідух Я.П. та ін. / Відповід. ред. Я.П. Дідух. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 496 с.
23. Екологічне управління: Підручник/В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
24. Заверуха Б.В. Флора высших растений Украины / Природа Украинской ССР. Растительный мир. – Киев: Наукова думка, 1985. – С. 17-61.
25. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Шеляга-Сосонко Ю.Р. – Киев: Наук. думка, 1987. – 216 с.
26. Карасьов О.М., Ткаченко С.Г. Території та об’єкти природно-заповідного фонду Запорізької області та перспективи їх розвитку // Сучасні проблеми екології. – Зб. мат-лів всеукраїнської конфер. мол. вчених (7-9 жовтня 2004 р.). – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – С. 131-133.
27. Коломійчук В.П. Ботанічна характеристика проектованих заказників місцевого значення у Запорізькій області // Вісті біосферного заповідника Асканія-Нова. – 2003. – №5. – С. 44-48.
28. Коломийчук В.П. Редкие степные сообщества юга Запорожской области // Степи Северной Евразии. Эталонные степные ландшафты: проблемы охраны, экологической реставрации и использования / Мат-лы III междунар. симпозиума. – Оренбург: ИПК “Газпромпечать” ООО Оренбурггазпромсервис, 2003. – С. 278-281.
29. Коломійчук В.П. Регіонально рідкісні види судинних рослин Запорізької області // Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. статей. Біологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ. – 2004. – №1. – С. 88-92.
30. Коломійчук В.П. Критичні зауваження щодо поширення рідкісних степових угруповань у Північно-західному Приазов’ї та Присивашші // Степові і галофільні екосистеми України. Збірник статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Інститут ботаніки НАНУ. – Київ, 2004. – С. 464-472. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 17.05.04, №24-Ук2004.
31. Коломийчук В.П. Структура водной растительности и флоры рек Северного Приазовья // Гидрофильный компонент в науке о растительности: Мат-лы всероссийского теорет. семинара (заповедник “Галичья гора”, 8-10 августа 2005 г.). – Отв. ред. А.В. Славгородский. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 2006. – С. 87-95.
32. Коломійчук В.П., Безручко О.В., Демченко Н.М., Кроткова О.В., Попова К.О., Сурова Г.А. Рідкісні рослинні угруповання Запорізької області. – Мат-ли ХІІ з’їзду Українського ботанічного товариства. – Ред. кол.: Ситник К.М. (відп. ред.) та ін. – Одеса, 2006. – С. 122.
33. Коломійчук В.П., Косенчук С.М. Флористичні знахідки у Північному Приазов’ї // Фальцфейнівські читання. Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – С. 153-156.
34. Коломійчук В.П., Подорожний С.М., Пюрко О.Є. Рідкісні види судинних рослин Запорізької області / Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка (відповід. ред. М.Ф. Бойко). – Херсон: Айлант, 2004. – С. 282-286.
35. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн., 1979 рік). – Київ, 1998. – 76 с.
36. Краснова А.М. Очерк флоры Северного Приазовья: Автореф… канд. биол. наук: 03.00.05/ К., 1974. – 28 с.
37. Милютин Н.Г. Ландшафтно-географические особенности распространения водяной полёвки (Arvicola terrestris L.) и её промысел на Украине // Екологія та icтopiя хребетних фауни України. – К.: Наук, думка. – 1966. – С. 24-32.
38. Микитюк О. IBA території України: території, важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. – К.: СофтАРТ, 1999. – 324 с., іл.
39. Мосякін С.Л. Рослини України у Світовому червоному списку // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, №1. – С. 79-88.
40. Пархісенко Л. В., Костюшин В. А., Іваненко І. Б., Пархісенко Я. В., Сирота Н. П., Гуцал О. В., Черничко Й. І., Олещенко Н. В., Остапченко Л. А., Сіохін В. Д., Андрієнко Т. Л., Андрющенко Ю. А., Медина Т. В., Мацюра О. В. Інтегрований підхід до менеджменту Сиваша. – Київ: Wetlands International – AEME, 2000. – 68 с.
41. Програма розбудови екологічної мережі, відродження й утвердження культурних та історичних цінностей українського народу шляхом створення регіонального ландшафтного парку “Муравський шлях” у Токмацькому районі на 2005 – 2007 роки. Проекти рішень Токмацької районної ради: 2005 – 16 с.
42. Рідкісні рослини, тварини, гриби і лишайники Запорізької області: Навч. посібник для загальноосвітніх та позашкільних закладів/В.І. Петроченко, В.І. Шелегеда, О.В. Жаков, О.Р. Шелегеда, С.А. Корзун. – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 224 с., іл.
43. Роженко Н.В., Волох A.M. Заселение енотовидной собакой Северного Приазовья и Причерноморья // Исследования многообразия живот. мира: Тр. зоомузея Одес. гос. ун-та. – Т. 3. – Одесса. – 1998. – С. 133-137.
44. Розбудова екомережі України: Збірка наукових публікацій/Наук. Редактор Ю. Р. Шеляг-Сосонко. – К.:1999. – 128 с.
45. Савін В.В. Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття у Запорізькій області // Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні. – К.: Науковий еколог. центр України. – 2000. – С.110.
46. Савін В.В., Тунік А.Г. Основи екології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2001. – 360 с. – укр. м.
47. Тарасов В.В. Основные редкие и исчезающие растения Днепропетровской и Запорожской областей // Екологія та ноосферологія. – 1999. – 6, №1-2. – С. 94-119.
48. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 276 с.
49. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія, 1996. – 603 с.
50. Червона книга України, тваринний світ. – К.: “Українська енциклопедія імені М.П. Бажана”, 1996, 463 с., іл.
51. Шелегеда В.И., Шелегеда Е.Р. Экспедиция “Первоцветы Запорожья” (Атлас-справочник). – Запорожье: Друк-Унион, 2001. – 92 с.
52. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Ткаченко В.С., Андрієнко Т.Л., Мовчан Я.І. Екомережа України та її природні ядра // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, №2. – С. 142-158.
53. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Осычнюк В.В, Андриенко Т.Л. География растительного покрова Украины. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 158-214; 263-269.
54. Андреев В.Н., Саенко В.Н., 1992. Об одной индоиранской традиции в скифской культовой практике. // Киммерийцы и скифы. – Тез. докл. конф. памяти А.И.Тереножкина.
55. Бойко А.В., 1992. Археологічні старожитності Великого Лугу в джерелах XVIII століття. // Археологический вестник. – № 3.
56. Болтрик Ю.В., 1990. Сухопутные комуникации Скифии (по материалам новостроечных исследований от Приазовья до Днепра). // СА. – № 4.
57. Бусел В.А., Саєнко В.М., 2002. Знахідка скіфської скульптури в Нижньому Подніпров’ї. // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Вип. XV.
58. Вязьміиіна М.І.Сарматські поховання в долині р. Молочної. – К., 1960.
59. Гаврилюк Н.А.Домашнее производство и быт степных скифов. – К., 1989.
60. Гераськова Л.С.Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи. – К., 1991.
61. Гумилев. Л.Н.Древние тюрки. – М., 1993.
62. Довженок В.І. Татарське місто на Нижньому Дніпрі часів пізнього середньовіччя. // АП УРСР. – вип. Х. – К., 1961.
63. Егоров В.Л.Золотая Орда: мифы и реальность. – М., 1990.
64. Марченко Г.Ю. Мистецька цінність «кам’яних баб» // Народна творчість та етнографія. 1969.- № 4.
65. Міста України. – К., 2004.
66. Михайлов Б.Д. Курган эпохи бронзы на Мелитопольщине. // ДСПК. – Вып. ІІ. – Запорожье, 1991.
67. Михайлов Б.Д. Новая стоянка эпохи мезо-неолита на реке Молочная. // Музейний вісник. – Вип.2. – Запоріжжя, 2002.
68. Мурзин В.Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья. – К., 1984.
69. Оленковский М.П., Пустовалов С.Ж.. Пам’ятки енеоліту та ранньої бронзи. Археологічна карта Нижньодніповського регіону. – Вип. 3. – Херсон, 1993.
70. Ольговский С.Я. Бронзолитейное ремесло в Северном Причерноморье и Поднепровье в архаический период. // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. конф. памяти А.И.Тереножкина. Кировоград, 1987.
71. Ольговський С.Я. Походження хрестоподібних блях скіфського часу// Археологія. 1995. № 2.
72. Ольговський С.Я., 1998. Деякі питання походження скіфського звіриного стилю // Музейні читання. Матеріали конф., присв. 90-літтю … О.І.Тереножкіна.– К, 1998.
73. Отрощенко В.В., Болтрик Ю.В. Культурно-хронологическое и территориальное распределение могильников Днепро-Молочанской степной области. // Материалы по хронологии археологических памятников Украины. – К., 1982
74. Отрощенко В.В., 1983. Раскопки курганов в Запорожской области. // АО 1981 года. – М.
75. Отрощенко В.В. Исследования курганов в Запорожской области. // АО 1983 года. – М., 1985.
76. Отрощенко В.В., Рассамакин Ю.Я. Половецкий комплекс Чингульского кургана. // Археологія. 1986. – № 53.
77. Отрощенко В.В., Рассамакин Ю.Я. Раскопки курганов эпохи бронзы в Запорожской области. // АО 1985 года. – М., 1987.
78. Отрощенко В.В., Вовк Т.А. Золотоординський період в історії половців // Етноси України. Альманах – 2000.
79. Парнікоза І.Ю. На Муравському шляху // Країна знань – 2007. – №6(47).
80. Пєшанов В.Ф. Результати археологічних робіт на Чингулі в 1950р. // АП УРСР. – Т. VI.
81. Пешанов В.Ф., Телегин Д.Я. Жертвеное место алано-гунского времени в урочище Макартет. // АО 1967 года. – М., 1968.
82. Плетнева С.А., 1974. Половецкие каменные изваяния. // САИ 1974. – Вып. Е 4-2. – М.
83. Попандопуло З.Х. Средневековые зеркала городища Большие Кучугуры. // ССПК. – Т.Х. – Запоріжжя, 2002.
84. Полін С.В. Про сарматське завоювання Північного Причорноморя. // Археологія. 1984. – № 45.
85. Полин С.В., Симоненко А.В.„Раннесарматские” погребения Северного Причероморья. // Исследования по археологии Поднепровья. – Днепропетровск, 1990.
86. Пустовалов С.Ж.. Разведки в Приазовье. // Археологічні дослідження на Україні у 1990 р. – К., 1991.
87. Пустовалов С.Ж.. Разведки в Приазовье. // Археологічні дослідження в Україні 1991 року. – Луцьк, 1993.
88. Рассамакин Ю.Я. Исследования на р. Молочной. // АО 1982 года. – М., 1984.
89. Рассамакин Ю.Я. Энеолитические рогребения басейна р.Молочная. // Древнейшие скотоводы юга Украины. – К., 1987.
90. Рассамакин Ю.Я. Относительная хронология позднеэнеолитических погребений бассейна р.Молочная // Новые памятники ямной культуры степной зоны Укрвины. – К., 1988.
91. Рассамакин Ю.Я. Скифские памятники верховья р.Молочной //Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. – Тез. конф. памяти Б.Н.Гракова. – Запорожье, 1989. – Вып.1.
92. Рассамакин Ю.Я. О погребениях предкатакомбного времени в Северо-Западном Приазовье // Катакомбные культуры Северного Причерноморья. – К., 1991.
93. Рассамакин Ю.Я. Погребение средневекового кочевника у с.Виноградное на р.Молочной // Етноси України. Альманах-2000. – К., 2000.
94. Рассамакин Ю.Я., Черных Л.А. Новые исследования в бассейне р.Молочной. // Археологічні дослідження в Україні 1991 року. – Луцьк., 1993.
95. Саєнко В.М. Токмацькі витоки родини Єфименків. (До 170-літньої річниці П.С.Єфименка). // Музейний вісник. – Вип. 4. – Запоріжжя, 2004.
96. Саєнко В.М., Дзюба С.Г. Знахідка капітелі колони часів Золотої Орди в Нижньому Подніпров’ї. // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы ІІІ Судакской … конференции. Т.ІІ. – К.- Судак, 2006.
97. Салий Н.Г. Могильники срубной культуры в междуречье Днепра и Молочной (по материалам Запорожской экспедиции) // Древнейшие скотоводы степей Юга Украины. – К., 1987.
98. Самар В.А. Раннескифское погребение со скульптурой с Нижнего Днепра // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. – Запорожье, 1999.
99. Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до ХVІІІ в. – В 2-х томах. – СПб, 1887.
100. Смирнов К.Ф. Кургани біля м. Великого Токмака. // АП. – т.VIII. – К, 1960.
101. Стрижак О.С. Назви річок Запоріжжя і Херсонщини (Нижньодніпрянське Лівобережжя). – К., 1967.
102. Сушко К.І. Віщий степ. – Запоріжжя, 2004.
103. Телегин Д.Я.Памятники эпохи мезолита на территории Украинской ССР. – К., 1985.
104. Тереножкін О.І. Кургани в долині р. Молочної. // АП. – Т.VIII. – К, 1960.
105. Тихомолова И.Р. Фарфор и фаянс в керамическом комплексе городища Большие Кучугуры. // ССПК. – Т.Х. – Запоріжжя, 2002.
106. Тощев Г.М. Розвиток археології в Запорізькому краї. – Запоріжжя, 2000.
107. Тунманн Крымское ханство. – Симферополь, 1991.
108. Фурманська А.І. Курган біля с. Долини. // АП. – Т.VIII. – К, 1960.
109. Чурилова Л.Н. О семантике рисунков на половецких изваяниях. // Исследования по археологии Поднепровья. – Днепропетровск, 1990.
110. Шевчук С.П. Історія вивчення половецьких кам’яних баб та їх сучасний стан в межах Запорізької області. – Запоріжжя, 1991.