Законодавство з питань “Зеленого тарифу”

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про електроенергетику

(витяг )
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
Стаття 17-1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

“Зелений” тариф затверджується національною комісією,що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише малими гідроелектростанціями).

Величина “зеленого”тарифу встановлюється для кожного суб’єкта господарювання,який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії,за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики.

Величина “зеленого” тарифу для суб’єктів господарювання,які експлуатують малі гідроелектростанції,встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги насічень 2009 року,визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації),помноженого на коефіцієнт”зеленого” тарифу для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями.

Коефіцієнт “зеленого” тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії,встановлюється на рівні:

0,8 –для електроенергії,виробленої малими гідроелектростанціями.

Коефіцієнт “зеленого”тарифу електроенергії,виробленої об’єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію (або суттєво модернізованими) після2014,2019та2024років, зменшується відповідно на десять, двадцять та тридцять відсотків від його базової величини,визначеної частиною сьомою цієї статті. У цьому Законі суттєво модернізованими об’єктами електроенергетики,що виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел енергії,вважаються об’єкти,вартість модернізації енергетичного обладнання яких становить понад п’ятдесят відсотків початкової вартості такого обладнання.

Для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії,”зелений” тариф встановлюється до 1 січня 2030 року.

Фіксований мінімальний розмір “зеленого” тарифу для суб’єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування у євро величини “зеленого” тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.

Величина “зеленого”тарифу не може бути меншою за фіксований мінімальний розмір”зеленого”тарифу,який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.

Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії для об’єктів електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію до 1 січня 2013 року,застосовується за умови, що питома вага сировини, матеріалів,основних засобів,робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об’єкта електроенергетики,що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії,становить неменше 15 відсотків,для об’єктів,будівництво яких розпочате після 1 січня 2012рокутавведенихвексплуатаціюпісля 1січня 2013 року, – не менше 30 відсотків, для об’єктів, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію після 1січня2014року,- не менше 50 відсотків. Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання на об’єктах електроенергетики, введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року, сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків,а після 1 січня 2014 року – 50 відсотків.
{Частина дванадцята статті 17-1 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN2799-VI ( 2799-17 ) від 17.12.2010; в редакції Законів N3549-VI(3549-17 ) від 17.06.2011, N 4065-VI ( 4065-17 ) від 18.11.2011 }

Порядок визначення питомої ваги сировини,матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії,затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Порядок видачі сертифікатів про походження товарів для підтвердження їх українського походження в цілях цього Закону затверджується Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 17-1 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4065-VI ( 4065-17 ) від 18.11.2011 }

Держава гарантує,що для суб’єктів господарювання,які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об’єктах електроенергетики,буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об’єктів електроенергетики,які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії.У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії,суб’єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.

Держава гарантує законодавче закріплення на весь строк застосування”зеленого”тарифу вимоги щодо закупівлі всієї електроенергії,виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії(крім доменного та коксівного газів,а з використанням гідроенергії – вироблену лише малими гідроелектростанціями),і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям,за встановленим “зеленим” тарифом,а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом.
{ Статтю 17-1 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3486-VI ( 3486-17 ) від 03.06.2011 }

Роздрібна ціна на електричну енергію, що використовується суб’єктами господарської діяльності,які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані у встановленому законом порядку,що передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також матеріалів, сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу напруги,встановленогостаномна1січня 2009 року.
{Закон доповнено статтею 17-1згідноі з Законом N 1220-VI ( 1220-17 ) від 01.04.2009 }

Стаття 20. Охорона навколишнього природного середовища

Підприємства електроенергетики повинні додержувати вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні та організаційні заходи,спрямовані на зменшення шкідливого впливу об’єктів електроенергетики на навколишнє природне середовище.

У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища рішення про обмеження,тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності електричних станцій, магістральних та міждержавних електричних мереж приймається Кабінетом Міністрів України.

Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності інших об’єктів електроенергетики приймають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища в межах їх компетенції, передбаченої законодавством України.

Для забезпечення безпеки населення, що мешкає в районі розташування об’єктів електроенергетики, встановлюються санітарно-захисні зони, розміри та порядок використання яких визначаються в нормативно-правових актах і проектах цих об’єктів, затверджених у встановленому порядку.

Усі види господарської діяльності в санітарно-захисних зонах, дозволені режимом їх використання,можуть провадитися тільки за погодженням з власником об’єкта електроенергетики або уповноваженим ним органом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *