Кампанія

українськоюЗБЕРЕЖЕМО КАРПАТИ ВІД ЗАБУДОВИ ГЕСами!
(КАМПАНІЯ ПРОТИ ГЕС В КАРПАТАХ)

Карпатам загрожує небезпека. Нова і, на перший погляд, неочікувана. Цю небезпеку несуть так звані об’єкти «зеленої» енергетики – малі за розміром гідроелектростанції (ГЕС).

Плани будівництва малих ГЕС у Карпатах лякають своїми масштабами. Для прикладу, тільки на Закарпатті, на виконання Програми комплексного використання водних ресурсів, планується збудувати 330 малих ГЕС. В Івано-Франківській області, за різними даними, планується будівництво від півсотні до півтори сотні малих ГЕС, до кількох десятків заплановано у Львівській та Чернівецькій областях разом (переглянути карту).

Виконання таких планів означатиме фактичне порушення гідрологічного режиму більшості карпатських рік, втрату водних ресурсів для населення та господарства, занепад водного туризму, втрату популяцій багатьох видів Червоної книги України, руйнування вразливих гірських екосистем та прибережних захисних смуг.

Слід також взяти до уваги, що енергії вироблятиметься відносно небагато. Чи варто тоді наражати на небезпеку один з останніх природних островів природи світового значення, джерело чистої води для десятків мільйонів жителів України й країн басейнів Дністра, Тиси, Пруту, Західного Бугу, та створювати загрозу існуванню Карпат як рекреаційно-туристичного центру України ?

Маючи економічні стимули, будівники малих ГЕС нехтують природою і законодавством. Це зрозуміло вже з перших прецедентів будівництва. Детальніше про проблему можна дізнатись у відповідному розділі сайту кампанії.

Усвідомлюючи критичну загрозу цього будівництва унікальним природним осередкам Карпат, водним та лісовим ресурсам, рікам і пралісам, традиційному укладу життя, біорізноманіттю та розвитку туризму у регіоні, ми розпочали громадську кампанію проти будівництва ГЕС у Карпатах.

Першочергова мета Кампанії:
не допустити нанесення шкоди природі Карпат будівництвом ГЕС.

Стратегічна мета Кампанії:
 добитися розроблення та впровадження критеріїв будівництва нових ГЕС у Законі України “Про електроенергетику” та інших нормативних документах,
 забезпечити відповідне регулювання на рівні виділення кредитів та державних процедур,
 встановити процедури участі громадськості щодо рішень про спорудження ГЕС.

Гасло нашої Кампанії:
“Збережемо Карпати від забудови ГЕСами!»

Сьогодні нашими першочерговими завданнями бачимо:
 Інформувати жителів Карпатського регіону, туристів, природоохоронців і всіх небайдужих людей в Україні та світі про проблему будівництва малих ГЕС у Карпатах;
 провести інвентаризацію наявних малих ГЕС;
 прибрати малі ГЕС з природно-заповідних територій та територій з особливим статусом;
 оцінити можливі ефекти впливів малих ГЕС на навколишнє середовище, в тому числі і в транскордонному контексті;
 переглянути критерії впливів на довкілля, виробити екологічно-доцільні пропозиції;
 перевірити, чи не порушують плани будівництва ГЕС наявні критерії та проекти вимоги:
а) Карпатської конвенції та інших міжнародних правових документів у сфері довкілля;
б) законодавство у сфері біорізноманіття (зокрема, про природно- заповідний фонд, рослинний та тваринний світ, екомережу, тощо);
в) Червоної книги України;
г) Зеленої книги України;
д) прибережних захисних річкових смуг
е) Державних будівельних норм;
є) іншого національного законодавства;
ж) правил кредитних установ.

Ви можете приєднатись до Кампанії!

Для цього можна звернутися за контактами на нашому веб-сайті до учасників кампанії, або долучитись до групи на Фейсбуці.

Ми хочемо якнайширше залучити екологів та енергетиків, географів і ботаніків, вчителів і журналістів, та, в першу чергу, місцевих жителів, щоб мати системне уявлення про ситуацію і загрози, щоб зупинити цю навалу на Карпати ще сьогодні, щоб Карпатам зеленіти завтра. Зробимо це разом!

Додатково:
Інщі інтернет-ресурси по проблемі міні-ГЕС у Карпатах

english
The Campaign

SAVE THE CARPATHIANS FROM CONSTRUCTION OF DAMAGING HYDRO POWER STATIONS!

(Campaign against damaging hydroelectric power stations in the Ukrainian Carpathians)

The Carpathians are in danger – a new and, at first glance, unexpected one. The danger is constituted by the so-called green energy objects – small hydro installations.
The scale of plans for the construction of small hydropower plants in the Carpathians is frightening. For example, it is planned to build 330 small hydropower plants in the Transcarpathian region to implement a program on comprehensive use of water resources, according to various sources, it is planned to build from fifty to one hundred and fifty small hydro power plants in Ivano-Frankivsk region, up to two dozen planned to be built in Lviv and Chernivtsi regions (see the map).

The implementation of these plans will mean the actual violation of the hydrological regime of most Carpathian rivers, the loss of water for the population and farming, the decline of water tourism, the loss of many species of the Red List of Ukraine, the destruction of fragile mountain ecosystems and riverside protection areas.

It should also be noted that there will be produced relatively little energy. Is it worth then to endanger one of the last natural wildlife islands of the world importance, a source of clean water for tens of millions of Ukrainian citizens and the countries of the Dniester, Tisa, Prut, Western Bug basins, and threaten the existence of the Carpathians as a recreation and tourist center in Ukraine?

Having economic incentives, the builders of small hydropower plants neglect the nature and the law. It has been clear since the very first building precedents. More information about the problem can be found in the corresponding section of the campaign website.

Realizing the critical threat of this construction to the unique natural areas of the Carpathians, water and forest resources, rivers and virgin forests, the traditional way of life, biodiversity and tourism development in the region, we have started a public campaign against the construction of hydropower plants in the Carpathians.

The key goal of the Campaign:

To prevent the damage to the Carpathians caused by the construction of hydroelectric plants.

The strategic goal of the Campaign:

• Achieve the development and implementation of the construction criteria for the new hydroelectric power stations in the Law of Ukraine “On Electricity” and other regulations
• Provide adequate regulation at the level of credits and state procedures allocation,
• Establish procedures for public participation in the decision making about the construction of hydropower plants.

The slogan of our Campaign:
“Save the Carpathians from hydropower stations construction!”

Our priorities:
To inform the residents of the Carpathian region, tourists, protected areas workers and all concerned people in Ukraine and abroad about the problem of small hydropower plants construction in the Carpathians;

• To carry out an inventory of the existing small hydropower plants;
• To remove small hydropower stations from the protected areas and SPAs;
• To assess the possible effects of small hydropower plants on the environment, including the transboundary context;
• To review the criteria for environmental impacts, develop environmentally appropriate proposals;
• To check whether the existing hydroelectric plants projects do not violate criteria and requirements of:

a) The Carpathian Convention and other international legal instruments in the field of environment;
b) Legislation on biodiversity (in particular, the nature conservation, flora and fauna, ecological network, etc.);
c) The Red List of Ukraine;
) The Green Data Book of Ukraine;
e) Riverside protection areas
f) State building regulations;
g) Other national legislation;
h) The rules of credit institutions.

You can join the Campaign!
You can contact the campaign participants through our website or join our group at Facebook.

We want to attract as many environmentalists and power engineering specialists, geographers and botanists, teachers and journalists as possible and, above all, local residents to have complex understanding of the situation and threat in order to stop this invasion of the Carpathians today so that the Carpathians would be green tomorrow. Let’s do it together!

Additional information:
Other Internet resources on the problem of mini-hydropower plants in the Carpathians

на русском
СОХРАНИМ КАРПАТЫ ОТ ЗАСТРОЙКИ ГЭСами!
(КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГЭС В КАРПАТАХ)

Карпатам угрожает опасность. Новая и, на первый взгляд, неожиданная. Эту опасность представляют так называемые объекты «зеленой» энергетики – малые по размеру гидроэлектростанции (ГЭС).

Планы строительства малых ГЭС в Карпатах пугают своими масштабами. Для примера, только в Закарпатье, на выполнение Программы комплексного использования водных ресурсов, планируется построить 330 малых ГЭС. В Ивано-Франковской области, по разным данным, планируется строительство от полусотни до полутора сотни малых ГЭС, до нескольких десятков запланировано во Львовской и Черновицкой областях вместе.
(просмотреть карту)

Выполнение таких планов будет означать фактическое нарушение гидрологического режима большинства карпатских рек, потерю водных ресурсов для населения и хозяйства, упадок водного туризма, потерю популяций многих видов Красной книги Украины, разрушение уязвимых горных экосистем и прибрежных защитных полос.

Следует также учесть, что энергии производиться относительно немного. Надо ли подвергать опасности один из последних природных островов природы мирового значения, источник чистой воды для десятков миллионов жителей Украины и стран бассейнов Днестра, Тисы, Прута, Западного Буга, и создавать угрозу существованию Карпат как рекреационно-туристического центра Украины?

Имея экономические стимулы, строители малых ГЭС пренебрегают природой и законодательством. Это ясно уже из первых прецедентов строительства. Подробнее о проблеме можно узнать в соответствующем разделе сайта кампании.

Осознавая критическую угрозу этого строительства уникальным природным очагам Карпат, водным и лесным ресурсам, рекам и пралесами, традиционном уклада жизни, биоразнообразию и развитию туризма в регионе, мы начали общественную кампанию против строительства ГЭС в Карпатах.

Первоочередная цель Кампании:
не допустить нанесения ущерба природе Карпат строительством ГЭС.

Стратегическая цель Кампании:
 добиться разработки и внедрения критериев строительства новых ГЭС в Законе Украины “Об электроэнергетике” и других нормативных документах,
 обеспечить соответствующее регулирование на уровне выделения кредитов и процедур,
 установить процедуры участия общественности относительно решений о сооружении ГЭС.

Девиз нашей Кампании:
“Сохраним Карпаты от застройки ГЭСами!”

Сегодня нашими первоочередными задачами мы видим:
 Информировать жителей Карпатского региона, туристов, природоохранников и всех неравнодушных людей в Украине и мире о проблеме строительства малых ГЭС в Карпатах;
 провести инвентаризацию имеющихся малых ГЭС;
 убрать малые ГЭС с природно-заповедных территорий и территорий с особым статусом;
 оценить возможные эффекты влияния малых ГЭС на окружающую среду, в том числе и в трансграничном контексте;
 пересмотреть критерии воздействий на окружающую среду, выработать экологически целесообразные предложения;
 проверить, не нарушают планы строительства ГЭС имеющиеся критерии и проекты требования:
а) Карпатской конвенции и других международных правовых документов в сфере окружающей среды;
б) законодательство в области биоразнообразия (в частности, о природно-заповедном фонде, растительном и животном мире, экосети и т.п.);
в) Красной книги Украины;
г) Зеленую книгу Украины;
д) прибрежных защитных речных полос
е) государственных строительных норм;
е) иного национального законодательства;
ж) правил кредитных учреждений.

Вы можете присоединиться к Кампании!

Для этого можно обратиться по контактам на нашем сайте к участникам кампании, или присоединиться к группе на Фейсбуке.

1 коментар до Кампанія

 1. Максим коментує:

  Люди, які відстоюють свої права і намагаються тиснути на бюрократичну машину розуміють наскільки це непросто справа. Я хочу подякувати тим, хто розпочав цю кампанію за їх роботу і зусилля покладені для порятунку нашого спільного майбутнього.
  Те, що я хочу написати далі, може здатись видумкою чи просто жартом для людини, яка вперше відкриває для себе цю інформацію. Але все це правда і ви зможете знайти підтвердження моїм словам в інтернеті. Ця можливість дала дієві важелі впливу на бюрократичну систему жителям багатьох сіл і містечок. Вона доводить свою ефективність на практиці, тому, думаю, може допомогти і в ваші кампанії.
  Намагання громадських організації чи інших об’єднань впливати на побудову шкідливих для жителів і екології електростанцій , на жаль, як показує практика, є мало ефективними. Ефективним буде лише рішення територіальної громади того міста чи селища, на землі якого збираються звести ГЕС. Бо таке рішення неможливо оспорити чи проігнорувати (що не скажеш про рішення громадських організацій чи тим більше окремих громадян). Тобто, умовно кажучи, якщо територіальна громада міста прийме рішення, щодо заборони зведення ГЕС на своїй території, то воно унеможливить побудову будь-якої ГЕС, до відміни цієї заборони самою громадою. Жоден міський голова чи інший посадовець не зможе прийняти рішення, яке буде суперечити рішенню громади. Все це закріплено законодавством, зокрема Конституцією України. Залишається створити територіальну громаду. Оформити громаду міста в юридичний субєкт, бо до цього це просто населення. Просто люди із своїми індивідуальними правами громадянина.
  Пошукайте детальнішу інформацію про те, як створити територіальну громаду міста, як субєкт публічного права. Також ви зможете знайти інші приклади заборони екологічно небезпечного будівництва, зокрема в с. Чайківка. Щиро надіюсь на успіх вашої кампанії.
  Слава Україні !

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *