Проблема

українськоюЗбережемо Карпати від міні-ГЕС, збережемо міні-ГЕС для зеленої енергетики!

Карпатам загрожує небезпека. Нова і, як на перший погляд, неочікувана. Цю небезпеку несуть так звані об’єкти зеленої енергетики – малі гідроелектростанції (малі ГЕС).

Хоча, здається, що зелена енергетика не може становити загрозу для довкілля за своєю суттю, проте те, що відбувається у Карпатах, свідчить: навіть найкраща ідея, за певних умов, може перетворитися на лихо.

Плани будівництва малих ГЕС у Карпатах лякають своїм масштабом. Адже, наприклад, у Закарпатській області, на виконання Програми комплексного використання водних ресурсів Закарпатської області, планується збудувати 330 малих ГЕС, в Івано-Франківській області, за різними даними, планується будівництво від півсотні до півтори сотні малих ГЕС, до двох десятків заплановано у Львівській та Чернівецькій областях. Виконання таких планів означатиме фактичну смерть більшості карпатських рік, смерть сплавного туризму.

Переглянути ГЕС у Карпатському регіоні України на гугл-картах

Шкода для довкілля від багатьох новозбудованих малих ГЕС вже є очевидною і незначною її назвати аж ніяк не можна (див. фото).

На сьогоднішній день більшість запропонованих проектів малих ГЕС у Карпатах передбачають будівництво ГЕС дериваційного типу. У цих типах ГЕС вода з річки подається до труби, транспортується трубою на певну відстань (до кількох кілометрів), а далі з труби подається на турбіну для виробництва енергії, після чого повертається у річку нижче від місця забору. Такі ГЕС на загал вважаються менш шкідливими для довкілля, ніж ГЕС греблевого типу, адже безпосередньо потік греблею не перекривається. Але…

У Карпатах більшість малих ГЕС проектується у верхів’ях рік. Тут ухил річок найбільший, отже, падаюча вода дає найбільшу енергетичну віддачу. У верхів’ях ріки мають невисоку водність, тому для того, щоб виробити якомога більше електроенергії, з рік забирають великі об’єми води – часто-густо із річки забирають практично всю воду, залишаючи замість живого потоку сухе русло, вкрите камінням (Краснянська – фото, Пробійнівська на Грамотному тощо). Замість кількох кілометрів ріки отримуємо кілька кілометрів труб. І проблема не лише у спотворенні природних краєвидів. Забір основної частини води із ріки спричиняє цілу низку екологічних та соціально-економічних проблем:

– зникнення водних організмів (в тому числі червонокнижних риб і комах) через знищення середовища існування і відтворення молоді;
– погіршення туристичного потенціалу територій, при цьому деякі види туризму, наприклад, сплав річками, може взагалі зникнути;
– активізація негативних геологічних процесів;
– зміни гідрогеологічної обстановки включно із загрозою зниження рівня грунтових вод.
– відповідне зниження доходів місцевих жителів від обслуговування туристів;
– негативний вплив на природоохоронні території.

Українська державою прийнято рішення про підтримку відновлювальних джерел енергії. Підтримка виявляється у стимулюванні виробництва електроенергії сонячними, вітровими електростанціями, а також гідроелектростанціями, потужністю до 10 МВт (стаття 1 Закону України «Про електроенергетику»). Зелений тариф виявився достатньо потужним стимулом для підприємців, адже держава гарантує виплату власникам ГЕС за кожен вироблений кіловат-год електроенергії суму (близько 85 коп.), яка у кілька разів перевищує вартість енергії, що постачається споживачам в Україні (близько 28 коп.). Ідея полягає у тому, що держава стимулює тих, хто виробляє енергію без шкоди або з незначною шкодою для довкілля. За існуючої ситуації «зелений тариф» став лише економічним стимулом, способом перекачування бюджетних грошей, тоді як охороною довкілля відверто нехтують.

Саме тому громадськість України – екологи, туристи та багато інших небайдужих громадян – піднялись проти неконтрольованого екологічно небезпечного гідроенергетичного будівництва у Карпатському регіоні. Метою цією боротьби є захист природи Карпат, збереження Карпат для туризму, а також захист самої зеленої енергетики від спроб перетворити її лише у джерело збагачення для окремих осіб шляхом знищення нашого спільного довкілля.


english
PROBLEM

Save the Carpathians against construction of Hydro power stations!

The Carpathians are in danger – a new and, at first glance, unexpected one. The danger is constituted by the so-called green energy objects – small hydro installations.

Although it seems that green energy cannot be a threat to the environment, judging from what is happening in the Carpathians we can argue that even the best idea under certain conditions can become a disaster.

The scale of plans for the construction of small hydropower plants in the Carpathians is frightening. For example, it is planned to build 330 small hydropower plants in the Transcarpathian region to implement a program on comprehensive use of water resources of the Transcarpathian region, according to various sources, it is planned to build from fifty to one hundred and fifty small hydro power plants in Ivano-Frankivsk region, up to two dozen planned to be built in Lviv and Chernivtsi regions. Implementation of these plans will mean the actual death of most Carpathian rivers, the death of rafting.

See hydropower plant in the Carpathian region of Ukraine in Google-Maps

Damage to the environment that many newly built small hydro power plants cause is obvious and it cannot be argued that it is insignificant (see photo).

Nowadays, most of the projects of small hydropower plants in the Carpathians include the construction of the derivational power stations. In these types of hydroelectric power stations water from the rivers is fed to a pipe, transported away through the pipe (up to several kilometers), and then it is fed from the pipe to a turbine for power generation, and then it goes back into the river down the collection place. These plants are generally considered to be less harmful to the environment than the dams since the flow is not directly obstructed by a dam. But…

In the Carpathians, most small hydro power plants are designed in the upper courses. The slope of the rivers decreases here, thus, falling water gives the highest energy return. The rivers have low water content in the upper courses, so in order to produce as much electricity as possible large amounts of water are taken from the rivers – often almost all the water is taken from the river, thus, a dry riverbed covered with stones is left instead of a live stream (Krasnyanska – photo, Probiynivska in Hramotnyi village, etc.). Instead of a few kilometers of river we get a few kilometers of pipes. And the problem is not only about the distortion of the natural landscapes. Collection of the main part of the river water causes a number of environmental and socio-economic problems:

– Aquatic organisms (including fish and insects from the Red List) become extinct through the destruction of their habitat and impossibility of reproduction;
– Deterioration of the tourism potential in the areas, some types of tourism such as rafting may disappear at all;
– Intensification of negative geological processes;
– Changes in hydrogeological conditions including the threat of groundwater lowering.
– Reduction in incomes of local residents that serve the tourists;
– Negative impact on the protected areas.

Ukrainian government has decided to support renewable energy. The support consists in stimulation of solar power, wind power and hydropower production by the stations whose capacity is less than 10 MW (Article #1 of the Law of Ukraine “On Electricity”). Green tariff proved to be a powerful incentive for the entrepreneurs, because the state guarantees payment to the owners of hydropower plants for each produced kilowatt-hour of electricity (about 0.85 UAH), which costs several times more than the energy supplied to the consumers in Ukraine (about 0.28 UAH). The idea is that the state encourages those who produce energy without damage or minor damage to the environment. At present “green tariff” became only an economic incentive, a way to transfer budget money, while environment is still disregarded.

That is why the Ukrainian community – environmentalists, tourists, and other concerned citizens – stood up against uncontrolled environmentally unsound hydropower development in the Carpathian region. The aim of this fight is to protect the nature of the Carpathians, conserve the Carpathians for tourism, as well as to protect the green energy from some individuals that are trying to convert it only in the tool for making money through the destruction of our common environment.

на русском
Сохраним Карпаты от мини-ГЭС, сохраним мини-ГЭС для зеленой энергетики!

Карпатам угрожает опасность. Новая и, на первый взгляд, неожиданная. Эту опасность представляют так называемые объекты зеленой энергетики – малые гидроэлектростанции (малые ГЭС).

Хотя, кажется, что зеленая энергетика не может представлять угрозу для окружающей среды по своей сути, однако то, что происходит в Карпатах, свидетельствует: даже самая лучшая идея, при определенных условиях, может превратиться в бедствие.

Планы строительства малых ГЭС в Карпатах пугают своим масштабом. Ведь, например, в Закарпатской области, на выполнение Программы комплексного использования водных ресурсов Закарпатской области, планируется построить 330 малых ГЭС, в Ивано-Франковской области, по разным данным, планируется строительство от полусотни до полутора сотни малых ГЭС, до двух десятков запланировано во Львовской и Черновицкой областях. Выполнение таких планов будет означать фактическую смерть большинства карпатских рек, смерть сплавного туризма.

Просмотреть ГЭС в Карпатском регионе Украины на гугл-картах

Вред для окружающей среды от многих вновь малых ГЭС уже очевидна и незначительной ее назвать никак нельзя

На сегодняшний день большинство предлагаемых проектов малых ГЭС в Карпатах предусматривают строительство ГЭС деривационного типа. В этих типах ГЭС вода реки подается трубы, транспортируется трубой на определенное расстояние (до нескольких километров), а затем из трубы подается на турбину для производства энергии, после чего возвращается в реку ниже места забора. Такие ГЭС в целом считаются менее вредными для окружающей среды, чем ГЭС плотинного типа, ведь непосредственно поток плотиной не перекрывается. Но …

В Карпатах большинство малых ГЭС проектируется в верховьях рек. Здесь уклон рек самый большой, значит, падающая вода дает наибольшую энергетическую отдачу. В верховьях реки имеют невысокую водность, поэтому для того, чтобы произвести как можно больше электроэнергии, за год забирают большие объемы воды – часто из реки забирают практически всю воду, оставляя вместо живого потока сухое русло, покрытое камнями. Вместо нескольких километров реки получаем несколько километров труб. И проблема не только в искажении естественных пейзажей. Забор основной части воды из реки вызывает целый ряд экологических и социально-экономических проблем

– Исчезновение водных организмов (в том числе краснокнижных рыб и насекомых) из-за уничтожения среды обитания и воспроизводства потомства;
– Ухудшение туристического потенциала территорий, при этом некоторые виды туризма, например, сплав по рекам, может вообще исчезнуть;
– Активизация негативных геологических процессов;
– Изменения гидрогеологической обстановки, включая угрозу снижения уровня грунтовых вод.
– Снижение доходов местных жителей от обслуживания туристов;
– Негативное влияние на природоохранные территории.

Украинским государством принято решение о поддержке возобновляемых источников энергии. Поддержка оказывается в стимулировании производства электроэнергии солнечными, ветровыми электростанциями, а также гидроэлектростанциями мощностью до 10 МВт (статья 1 Закона Украины «Об электроэнергетике»). Зеленый тариф оказался достаточно мощным стимулом для предпринимателей, ведь государство гарантирует выплату владельцам ГЭС за каждый произведенный киловатт-час электроэнергии сумму (около 85 коп.), Которая в несколько раз превышает стоимость энергии, поставляемой потребителям в Украине (около 28 коп.). Идея состоит в том, что государство стимулирует тех, кто производит энергию без ущерба или с незначительным ущербом для окружающей среды. При существующей ситуации «зеленый тариф» стал только экономическим стимулом, способом перекачки бюджетных денег, тогда как охраной окружающей среды откровенно пренебрегают.

Именно поэтому общественность Украины – экологи, туристы и многие другие неравнодушных граждан – поднялись против неконтролируемого экологически опасного гидроэнергетического строительства в Карпатском регионе. Целью этой борьбы является защита природы Карпат, сохранению Карпат для туризма, а также защиту самой зеленой энергетики от попыток превратить ее только в источник обогащения для отдельных лиц путем уничтожения нашего общей окружающей среды.

8 коментарів до Проблема

 1. Nataliya коментує:

  Це жахливо! Пiдривати труби, долучати журналiстiв до цього, нехай люди бачать, що вiдбувається!

 2. Наталія коментує:

  Будь ласка припиніть будування ГЕС у селі ТУР’Я ПОЛЯНА в Закарпатській області. Не руйнуйте красу нашого краю заради гршей!!!

 3. Катерина Коноваленко коментує:

  Майбутне Карпат, безперечно, зелений туризм. Чи знають цi люди, як мало лишилося на нашому континентi таких благословенних Богом мiсць як Карпати? Рiчкова вода – основа карпатських екосистем, безальтернативне джерело життя для природи так само, як i для людей. Наслiдки втiлення такого проекту катастрофiчнi. Зелена енергетика – це добре, але методи отримання енергii мають пасувати до особливостей ландшафту i економiчноi спецiалiзацii регiону!!!

 4. Тетяна коментує:

  Бідні милі Карпати!
  Катувати таких людей потрібно за те що руйнують природу!

 5. Тарас коментує:

  Щомісячні екологічні експертизи використання води (хімічні, фізичні властивості …), виявлення порушень при користуванні водою в районах наявних мініГЕС (скільки води беруть від рівня води …), щомісячне дослідження кількості фактично виробленої електроенергії кожної міні ГЕС (можливо ситуація схожа з транзитом газу через територю України, де лічильники лиш на території Росії), юридична оцінка всіх факторів роботи міні ГЕС, які порушують хоча б якісь закони, з доведенням справи до контролюючих органів – наказувати їх треба за любе !!! – так треба впливати на ці міні ГЕС.

 6. Андрей коментує:

  При подписании Вашей петиции приходится набирать “секретный код”, который крайне трудно разобрать, почти нереально.

  Вы полагаете, что такая трудность подписания Вашей петиции может прибавить Вам количество подписей?

  Жена вот долго ругалась, пока наконец-то не справилась с этим “заданием”,
  мне этапроцедура еще предстоит

 7. Сповіщення: Екологи протестують проти будівництва малих ГЕС в Карпатах | Громадський простір

 8. vasyl коментує:

  Дуже вже любимо кричати заборонити, малі ГЕС, сланцевий газ, біопаливо і т.п. А ви згідні відмовитися від електроенергії, газу? Якщо так, то розпочинай компанію, а якщо ні то думайте як забезпечитись такими ресурсами, адже вони на пряму з неба не падають. Але все треба робити з розумом, частину води в трубу, частину по руслі, нагромаджувати а потім використовувати паводкові води і ще щось подібне, а не просто ЗАБОРОНИТИ. Треба контролювати і допомагати, та почати вирішувати проблеми з сміттєзвалищами, з пластиковою тарою, припинити використовувати річки для каналізації і жахливе вирубування лісів, та багато іншого. Якщо зацікавило , пишіть.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *