RSS

українською Першим пунктом історичного обґрунтування по можливості має бути опис загального історичного значення всієї території, яку збираєтесь заповісти. Походження назви, згадки в письмових джерелах.

Далі рухаємось за окремими пунктами, які до запланованого ПЗФ входять. Так само описуємо походження назви, заселення людьми в різний час, наголошуємо на археологічних і архітектурних об’єктах. Так, саме наголошуємо. Адже обґрунтування не має бути сухим викладенням фактів, воно має зацікавити як адміністрацію, так і землекористувачів, щоб прискорити процес заповідання.

Джерела, до яких в першу чергу слід звертатись при написанні історичного обґрунтування – Історія міст і сіл Української РСР (багатотомник – по тому на область), при наявності часу – щорічні Археологічні дослідження в Україні, де щороку публікуються нові археологічні відкриття на території всієї України. Тут доведеться шукати свій об’єкт довго і ретельно. Тоді, якщо інформація про заплановане ПЗФ в АДУ є, звернути увагу на авторів розкопок і шукати власне їхні праці. А в тих працях шукати посилання на інші праці і так далі за ланцюжком. Це, звичайно, залежить від наявності часу.

Краще організації завести для написання подібних обґрунтувань окрему людину з відповідною освітою. ☺ Спеціаліст відразу може зрозуміти, де буде інформація з відповідної території.

на русском

Несколько методических советов по поводу написания исторического обоснования

Первым пунктом исторического обоснования по возможности должно быть описание общего исторического значения всей территори, которую собираетесь заповести. Происхождение названия, упоминания в писменных источниках.

Далее двигаемся по отдельным пунктами, которые в запланированный ПЗФ входят. Так же само описываем происхождение названия, заселение людьми в разное время, обращаем внимание на археологические и архитектурные объекты. Да, именно обращаем внимание читателей. Ведь обоснование не должно быть сухим изложением фактов, оно должно заинтересовать как администрацию, так и землепользовавтелей, чтобы ускорить процесс заповедания.

Источники, к которым в первую очередь следует обращаться при написании исторического обоснования – Історія міст і сіл Української РСР (многотомник – по тому на область), при наличии времени – ежегодные Археологічні дослідження в Україні, где ежегодно публикуются новые археологические открытия на территории всей Украины. Тут придётся искать свой объект долго и тщательно. Тогда, если информация про запланированный ПЗФ в АДУ есть, обратить внимание на авторов раскопок и искать собственно ихние работы. А в тех работах искать ссылки на другие роботы и так далее по цепочке. Это, конечно, зависит от наличия времени.

Лучше организации завести для написания подобных обосновань отдельного человека с соответствующим образованием. ☺ Специалист сразу может понять, где будет информация по соответствующей территории.   

end