Про FLEG

Регіональна антикорупційна екологічна Програма FLEG як частина всесвітнього процесу FLEG*

*FLEG – Forest Law Enforcement and Governance (Правозастосування й управління в лісовому секторі).

Що сьогодні відбувається в лісовому секторі України

Впродовж останніх 10 років лісовий сектор України демонструє стабільний поступальний розвиток, випереджаючи за темпами щорічного приросту обсягів виробництва й реалізації продукції більшість галузей народного господарства. Навіть за підсумками минулого, кризового 2009 року галузь рапортує про зростання показників.**

Увага суспільства й влади до лісового сектору також стабільно зростає. Не лише тому, що деревина з року в рік стає усе більш затребуваним і дефіцитним ресурсом. Зростає й розуміння найважливішої екологічної ролі лісів, що знайшло своє відображення у швидкому збільшенні площі лісових природно-заповідних територій, розширенні обсягів робіт зі створення нових лісів тощо.

Водночас на тлі в цілому благополучної офіційної статистики все частіше піднімаються проблеми нераціонального використання лісів, зокрема, пов’язані з нелегальними заготівлями й тіньовим лісовим бізнесом. Їхньому вирішенню мали сприяти прийняті в останні роки законодавчі акти, серед яких слід виділити нову редакцію Лісового Кодексу (2006) з пакетом розвиваючих його нормативних документів і Концепцію реформування й розвитку лісового господарства України (2006). Однак законодавчі нововведення не дали швидкого результату, про що свідчать факти численних порушень і злочинів. Зокрема, виявлених у ході перевірок підприємств лісового сектору, ініційованих Президентом та урядом після катастрофічного паводка в Карпатах у липні 2008 року.

Суспільство й влада усвідомлюють, що незаконні рубки й нелегальний оборот лісопродукції загрожують стану українських лісів, завдають значної шкоди економіці країни й погіршують її імідж. Однак будь-яких системних зусиль, спрямованих на оцінку обсягів правопорушень і збитків, яких вони завдають, виявлення причин, що їх породжують, розробку погодженого плану дій з метою поліпшення ситуації, дотепер не докладалося.

Оцінки збитків, що завдаються правопорушеннями лісам й економіці країни, варіюють у надзвичайно широкому діапазоні. У більшості випадків вони однобічні та/або емоційні, що ставить під сумнів їх коректність, створює передумови для різного роду спекуляцій і несумлінної конкуренції. Тому проблема правозастосування в лісовому секторі України вимагає системного вивчення й осмислення, у ході якого має бути обґрунтована точка зору, яку б визнали всі державні органи, громадські організації й представники лісового бізнесу.

** На думку ряду експертів, у цих підрахунках не врахована зміна курсу долара, інакше було б наочним падіння виробництва у лісовому секторі.

Процес FLEG у світі та Європі

Проблеми, пов’язані з незаконними лісозаготівлями, тіньовим оборотом лісопродукції й корупцією в лісовому секторі, характерні для багатьох країн світу. Тому на початку третього тисячоліття на міжнародному рівні був ініційований рух FLEG (або FLEGТ, де «Т» – торгівля), спрямований на боротьбу з незаконними діями в лісовому секторі. Цей рух є добровільною ініціативою країн з метою привернути увагу до застосування законів, управління й торгівлі лісом. Процес FLEG організований за регіональним принципом. На початок 2004 року він мав кілька гілок: країни Південно-Східної Азії, Африки, басейну Амазонки, Європейського Союзу.

У травні 2004 року на IV сесії Форуму ООН щодо лісів Росія виступила з ініціативою організувати Міністерську конференцію з проблем правозастосування й управління в лісовому секторі країн Європи й Північної Азії (ЕСА- FLEG). Конференція відбулася в листопаді 2005 року в Санкт-Петербурзі (http://go.worldbank.org/BA1GNQELG0).У її підготовці й проведенні активну участь взяла делегація України. Основними документами конференції стали Міністерська Декларація й Індикативний план дій, схвалені всіма країнами-учасницями. Разом із представниками державних структур у конференції брали активну участь представники громадянських організацій та бізнес-структур (від України ці сектори не були представлені). У 2006 році в Анталії відбувся великий міжнародний семінар «Від Декларації до дії. Реалізація Санкт-Петербурзької Декларації з проблем правозастосування й управління в лісовому секторі (FLEG) у країнах Європи й Північної Азії (ЕСА)» (тези доповідей і протокол).

Цей семінар, зокрема, підготував рекомендації з розробки й виконання Національних планів дій щодо боротьби з незаконними рубками й іншими злочинами в лісовому секторі.

Що зроблено й що не вдалося зробити в процесі FLEG в Україні

У 2006-2008 роках Держкомлісгосп України розпочав реалізацію низки заходів, передбачених Індикативним планом дій. Зокрема:

 • підготовлено й в основному прийнято зміни до законодавчих актів (Лісовий Кодекс, Адміністративний Кодекс, Кримінальний Кодекс, Концепція реформування й розвитку лісового господарства, ряд Правил, Положень і нормативів), спрямовані на екологізацію методів і технологій ведення лісогосподарських операцій, посилення контролю за станом лісів і лісогосподарською діяльністю, посилення відповідальності за порушення лісового законодавства;
 • вжито заходів, спрямованих на формування прозорого ринку деревини (перехід до аукціонної, біржової торгівлі) і запобігання тіньовому обороту лісопродукції (сертифікат походження деревини став обов’язковим документом при здійсненні експортних операцій, на обласному рівні створені комісії з контролю за зовнішньоекономічною діяльністю підприємств);
 • активізовано роботи із сертифікації лісів, що перебувають у постійному користуванні державних лісових підприємств (сертифіковано ліси Закарпатської області, а також багатьох лісових підприємств у Житомирській, Харківській і Київської областях).

На жаль, перераховані заходи проведено в рамках лише одного відомства, не погоджено й не об’єднано в єдиний, інтегрований у структуру національної лісової політики план дій. Також практично кожен із цих заходів зазнавав критики. Наприклад, не раз говорилося про недостатню захищеність сертифіката походження деревини, низький рівень виконання екологічних і соціальних зобов’язань лісопідприємствами, що одержали міжнародні сертифікати тощо. Це, безумовно, знижує загальну ефективність проведених заходів. Внаслідок цього на сьогодні:

 • поняття «незаконні рубки» і «незаконно заготовлена деревина» в Україні законодавчо не визначені й трактуються по-різному;
 • Національний план дій у сфері боротьби з нелегальними заготовками й корупцією в лісовому секторі України не розроблений;
 • міжвідомча взаємодія – на низькому рівні;
 • представники органів державної влади, громадських організацій і бізнесу не мають єдиного бачення проблеми, діють розрізнено й непродуктивно;
 • недостатня увага приділяється забезпеченню можливості легального використання лісів місцевим населенням і малим бізнесом, що призводить до росту кількості правопорушень і соціальної деградації сільських районів з високою лісистістю.

Програма FLEG як продовження процесу FLEG в Україні й сусідніх пострадянських країнах

Допомогти влади й суспільству у вирішенні цих проблем саме й покликана Програма FLEG ( як частина процесу FLEG). Повна назва Програми – Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European Neighborhood Policy East Countries and Russia – «Удосконалення правозастосування й управління в лісовому секторі (FLEG) у країнах Європейської політики добросусідства й у Росії».

(Уточнимо: допомогти, але не замінити собою державні й громадські організації, бізнес-структури, оскільки ресурси Програми досить незначні в порівнянні з потенціалом держави, бізнесу, суспільства в цілому.)

Перераховані вище проблеми лісового сектору характерні для більшості пострадянських країн Східної Європи й Північної Азії. Тому щоб допомоги цим країнам реалізувати положення Міністерської декларації щодо FLEG, Європейська комісія й інші донори створили багатосторонній трастовий фонд, кошти якого і використовуються на фінансування Програми FLEG у семи країнах, у тому числі й в Україні. Програма здійснюється Всесвітнім банком у тісному співробітництві з Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) і Всесвітнім фондом дикої природи (WWF).

Першочергові заходи Програми FLEG для України

Експерти Всесвітнього банку, МСОП і WWF, у тісному контакті з українськими фахівцями, що представляють Держкомлісгосп й інші зацікавлені організації, підготували Робочий план виконання Програми в Україні. Цей Робочий план охоплює наступні ключові напрямки:

 1. Виявлення, оцінка значимості й класифікація проблем правозастосування на національному й регіональному рівнях;
 2. Оцінка й підвищення ефективності правозастосування й управління в лісовому секторі;
 3. Розробка й удосконалення практичних заходів, спрямованих на профілактику, виявлення й зменшення кількості правопорушень та їх тяжкості (регіональний пілотний проект у Карпатському регіоні);
 4. Забезпечення прав місцевого населення й малого бізнесу на легальне використання лісових ресурсів;
 5. Підвищення прозорості роботи лісової галузі й поліпшення поінформованості населення.

У реалізації Плану буде використано такий набір інструментів:

– аналітичні розробки;

– цільові місії експертів за участю представників зацікавлених сторін;

– навчальні семінари й перепідготовка кадрів;

– консультаційні семінари / круглі столи;

– опитування громадської думки;

– інформаційний супровід проекту;

– пілотні проекти місцевого або регіонального рівня.

Передбачається, що Програма постійно розвиватиметься – конкретні заходи розробляються й здійснюються з урахуванням отриманих результатів та зміни ситуації. Про деякі перші заходи і дослідження Програми можна прочитати тут: http://www.fleg.org.ua та http://www.enpi-fleg.org

Реалізацію заходів плану передбачається здійснювати на двох рівнях – національному й регіональному.

На національному рівні розглядатимуться питання, пов’язані з виявленням, класифікацією й оцінкою проблем правозастосування; аналізом і вдосконаленням лісового й суміжного законодавств; підвищенням інформаційної відкритості органів влади й поліпшенням їх взаємодії з громадськими організаціями й представниками лісового бізнесу.

Регіональні заходи мають практичну спрямованість і націлені на підготовку й апробацію сучасних методів і технологій оцінки якості й контролю руху лісопродукції , а також профілактику, виявлення й оформлення правопорушень. Регіональні заходи проводитимуться на базі державних лісових підприємств Івано-Франківської області й Карпатського регіону в цілому.

Інформаційний обмін з іншими країнами-учасницями Програми дасть змогу виконати порівняльний аналіз ситуації в різних країнах і визначити пріоритетні теми для проведення спільних консультаційних нарад і навчальних семінарів.

Реалізація Програми розрахована на три роки – з липня 2008-го по червень 2011 року. Партнером Програми з боку держави Україна є Державний комітет лісового господарства як орган, відповідальний за державну політику в лісовій сфері, тому важлива активна й повноцінна участь цього відомства в розробці й реалізації Програми. Але також важлива участь у Програмі інших державних структур, починаючи із Президента і його Адміністрації; Верховної Ради в цілому, її структур (профільних комітетів тощо) й окремих народних депутатів; Кабінету Міністрів і зацікавлених міністерств і відомств (Мінприроди, МВС, Мінагрополітики, Державної митниці, КРУ, СБУ й інших); органів місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, місцевих громад та інших зацікавлених сторін.

Вашу думку про ситуацію із правозастосуванням та управлінням у лісовому секторі України Ви можете залишити у вигляді коментаря до цього матеріалу або направивши його за адресою: [email protected] (Олег Листопад). За цією ж адресою Ви можете одержати додаткову інформацію про Програму FLEG.

Про Світовий банк

Світовий банк є одним із найбільших світових джерел фінансування країн, що розвиваються. Головна мета діяльності Світового банку – допомога найбіднішому населенню та найбіднішим країнам. Банк використовує свої фінансові ресурси, співробітників та широкий досвід для того, щоб допомогти країнам, що розвиваються, знизити рівень бідності, підвищити рівень економічного зростання та покращити якість життя населення.

www.worldbank.org

Про МСОП

МСОП (Міжнародний союз охорони природи) допомагає світові знаходити практичне вирішення наших найнагальніших проблем, пов’язаних із довкіллям та розвитком.

МСОП опікується такими питаннями як біорізноманіття, зміна клімату, енергоресурси, засоби для існування населення та «озеленення» світової економіки шляхом підтримки наукових досліджень, управління проектами на місцях по всьому світу, а також об’єднання урядів, неурядових організацій, ООН та бізнесу з метою розроблення політики, законодавства та найкращих практик.

МСОП – найстарша та найбільша міжнародна екологічна організація в світі, до якої входить понад 1000 урядових та неурядових організацій та майже 11000 експертів-волонтерів із приблизно 160 країн. Діяльність МСОП підтримують більш ніж 1000 співробітників у 60 представництвах та сотні партнерів у державному, недержавному та приватному секторах у всьому світі.

www.iucn.org

Про WWF

Всесвітній фонд дикої природи – одна з найбільших і найбільш шанованих незалежних природоохоронних організацій у світі, яка має майже 5 мільйонів прибічників та глобальну мережу в понад 100 країнах. Місія WWF – зупинити занепад природного середовища Земної кулі та побудувати майбутнє, в якому люди житимуть у гармонії з природою, шляхом збереження світового біорізноманіття, забезпечення сталого використання відновлюваних природних ресурсів і сприяння зниженню рівня забруднення та нераціонального споживання.

www.panda.org

Також шукайте інші матеріали про Програму FLEG y Блозі Олега Листопада.

Написати коментар