Національний природний парк “Голосіївський”

Район:

Оголошений указом Президента України від 27.08.07 №794/2007. Місце розташування: Голосіївський район. Землекористувачем є НПП «Голосіївський». Площа – 4525,52 га. (Початкова площа – 4521,29 га; збільшення площі території на 15 га з БЛОС указом Президента України від 30.10.08 №976/2008).

Парк складений кількома територіально роз’єднаними лісовими масивами, розташованими у південній частині міста Києва. За характером природних комплексів територія парку належить до лісостепової зони. Основну площу парку займають ліси – 4232,8 га (більше 90% території), болота – 66,2 га і водойми – 45,9 га.

Територія НПП «Голосіївський» знаходиться на східному схилі Українського кристалічного щита. Загальні риси рельєфу пов’язані з геоструктурою території парку. Найбільш підвищені ділянки контурно відповідають підвищеним тектонічним структурам – Лисогірсько-Корчуватському та Пирогівському підняттям і мають абсолютні відмітки до 185-190 м. Територія парку включає три геоморфологічні рівні – Київське лесове плато, першу надзаплавну терасу Дніпра, а також заплави Дніпра і Віти.

Територія НПП «Голосіївський» знаходиться у басейні р. Дніпро. Найбільшою водною артерією тут є р. Віта, яка протікає в межах парку через заказник «Лісники». На території Голосіївського лісу і Голосіївського парку ім. Максима Рильського в північній частині НПП є три каскади ставків, що знаходяться в долинах струмків Горіховатський, Дідорівський і Китаївський. На території заказника «Лісники» в південній частині НПП наявне досить велике озеро напівприродного походження Шапарня (36 га), а також розгалужена система лісових водотоків і боліт у заплаві р. Віти.

Південна частина НПП розташована на боровій терасі Дніпра. Тут, на погорбованому рельєфі піщаної тераси, основні площі займають різновікові соснові ліси, особливістю яких є наявність в ценозах південних видів, що просуваються по терасі Дніпра на північ. Найбільш поширеною серед них є вишня степова, яка місцями утворює підлісок і має добру життєвість. Північну частину цієї території займає заказник загальнодержавного значення «Лісники».

У складі флори парку виявлено 650 видів вищих судинних рослин, 118 видів мохоподібних і більше 60 видів афілофороїдних грибів. Деякі з цих видів мають охоронний статус міжнародного, державного або регіонального рівня. Так, із судинних рослин, що зростають на території парку, 5 видів занесені до Додатку І Бернської конвенції, 1 вид – до Європейського Червоного списку, 24 види – до Червоної книги України і 29 видів є регіонально рідкісними.

Серед видів, занесених до Червоної книги України, на лучних ділянках біля оз. Шапарня виявлені косарики черепитчасті, у соснових лісах парку зберігається єдине для Київщини місцезростання реліктового виду вовчих ягід пахучих, розсіяно зростають сон розкритий і сон лучний. В парку зберігаються найбільші на Київщині популяції таких червонокнижних видів, як цибуля ведмежа, лілія лісова, зозулині сльози яйцевидні.

Із регіонально рідкісних видів рослин, що охороняються в м. Києві і його зеленій зоні, на території парку виявлені анемона лісова, багаторядник Брауна, б.шипуватий, вишня степова, скорзонера пурпурова, суховершки великоквіткові, тирлич хрещатий та багато інших.

За матеріалами науковців парку на його території виявлено 10 рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, а також ряд регіональнорідкісних угруповань, які на Київщині збереглись лише в парку.

Надзвичайно цінним та різноманітним є тваринний світ парку. На сьогоднішній день на території НПП «Голосіївський» виявлено 31 вид наземних молюсків, 190 видів комах і 181 вид хребетних тварин (з них кісткових риб – 21, земноводних – 10, плазунів – 6 видів, птахів – 100, ссавців – 44 види).

Серед червонокнижних видів хребетних тварин на території парку відмічені: ящірка зелена, мідянка звичайна, змієїд, підорлик великий, голуб-синяк, дятел білоспинний, рясоніжка (кутора) мала, кожан пізній, нетопир середземноморський, нетопир лісовий (Натузіуса), нетопир-карлик, нетопир-пігмей, вечірниця руда, вечірниця мала, вухань бурий, лилик двоколірний, нічниця водяна, горностай, тхір лісовий, видра.

Із червонокнижних безхребетних тут зустрічаються красотіл пахучий, жук-олень, вусач мускусний, жук-самітник, ковалик сплощений, махаон, поліксена, мнемозина, перлюшок Люцина, стрічкарка тополева, стрічкарка блакитна, янус червононогий, мегариса рогохвостова, бджола-тесляр звичайна, сколія-гігант.

(Джерело: Природно-заповідний фонд України)

Видання про НПП “Голосіївський”

 1. Екологія Голосіївського лісу. Монографія.— К.: Фенікс, 2007.- 336 с

Наукові публікації про НПП “Голосіївський”

 1. Сінгаєвський Є. Структура населення герпетобіонтних павуків (arachnida, aranei) Національного природного парку “Голосіївський” // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2012. Випуск 59. С. 161–166
 2. Зикова М., Джаган В. Дискоміцети національного природного парку “Голосіївський” // Вісник КНУ, Біологія, №57, 2011
 3. Романець О. Природоохоронна та рекреаційна характеристика соснових насаджень зони регульованої рекреації НПП “Голосіївський” // Наукові доповіді НУБІП 2012-7 (36)
 4. Чорнобров О. До питання застосування диференційованого підходу щодо проведення лісівничих заходів у Національному природному парк “Голосіївський” // Наукові доповіді НУБІП 2012_171(3)
 5. Устименко І. Роль і місце НПП «Голосіївський» у національній екологічній мережі // Наукові доповіді НУБІП 2012_171(3)2012 171(1)
 6. Дисюк Р. М. Базидальні макроміцети НПП “Голосіївський”. // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Ужгород, 19-23 вересня 2012р.) – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2012. – 308 с.
 7. Парнікоза І. Ю., Шевченко М. С., Петренко Н. А. Сучасний стан популяцій рідкісних рослин Голосіївського лісу в м. Києві. // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Збірка наукових праць. Вип. 2. – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. – 172 с.
 8. Кириченко М. Б., Данилків Я. М. Видове різноманіття жуків (coleoptera, cicindelidae, carabidae) природоохоронних територій м. Києва. // Вісник зоології, 45(5): 411-420, 2011
 9. Ю. В. Гречишкіна. Класичні місцезнаходження таксонів флори України, описаних з території м. Києва, та їх охорона. // Український ботанічний журнал, 2010, т. 67, №4.
 10. Парникоза И. Ю., Шевченко М. С. Популяции папоротников рода ophioglossaceae на територии города Киева. // Молодые исследователи – ботанической науке 2009: II Муждународная научно-практическая конференция “Молодые исследователи – ботанической науке 2009”, 24, 25 сентября 2009 г. – 192 с.
 11. Соботович А.Л. Особливості дендрологічного складу лісових і паркових фітоценозів. 
 12. Парнікоза І. Ю. Динаміка популяцій scilla bifolia НПП “Голосіївський”, м. Київ. // “Біологія: від молекули до біосфери”. Матеріали V Міжнародної конференції молодих науковців (22-25 листопада 2010р., м. Харків, Україна). – Х.: “Оперативна поліграфія, 2010. – 446 с.
 13. Волохова E. В., Дацюк В. В., Прядко Э. Н. Роль экообразования в охране популяций редких ранневесенних растений НПП «Голосеевский». // Популяционная экология растений и животных: Материалы I Международной молодёжной научной конференции (г. Уфа, 27 апреля 2015 г.). Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 400 с.
 14. Парникоза И. Ю. Динамика популяций galanthus nivalis l. в заповедной зоне НПП “Голосеевский”, г. Киев. // Популяционная экология растений и животных: Материалы I Международной молодёжной научной конференции (г. Уфа, 27 апреля 2015 г.). Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 400 с.
 15. Прядко Е. И., Арап Р. Я., Дацюк В. В. Охрана видов рода epipactis в НПП “Голосеевский” (г. Киев).  // Популяционная экология растений и животных: Материалы I Международной молодёжной научной конференции (г. Уфа, 27 апреля 2015 г.). Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 400 с.
 16. Альошкіна У. М. Поширення та характеристика рідкісних біотопів м. Києва. // Український ботанічний журнал, 2011, т.68, №1.
 17. Романець О. М. Природоохоронна та рекреаційна характеристика соснових насаджень зони регульованої рекреації НПП “Голосіївський”. // “Наукові доповіді НУБіП” 2012-7 (36).
 18. Парнікоза І. Ю., Шевченко М. С. Про поширення та екологічні характеристики популяцій еpipactis helleborine (L.) сrantz. в м. Києві. // Материалы І (ІХ) международной конференции молодых ботаников, 21–26 мая 2006 г., Санкт-Петербург, с. 119.
 19. Парнікоза І. Ю. Про стан популяцій рідкісних рослин деяких зелених масивів Києва. // Тези науково-практичної конференції студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів “Україна на межі тисячоліть. Погляд у майбутнє” – Київ, 2001.
 20. Парнікоза І. Ю., Гречишкіна Ю. В. Списки природної флори судинних рослин Голосіївського лісу та РЛП “Лиса гора” (м. Київ). // “Наукові доповіді НУБіП” 2010-4 (20).
 21. Парнікоза І. Ю. Сучасний стан популяцій видів ophioglossaceae флори України. // Заповідна справа в Україні. Том 16. Випуск 1.2010.
 22. Parnikoza I. Yu., Shevchenko M. S. Current state of epipactis helleborine (l.) crantz. and dactylorhyzaincarnata (l.) soo populations in Kyiv and it`s vicinities, Ukraine. // Вестник Тверского государственного университета. Серия “Биология и экология”, №8 (36), 2007.

Оноволено:

Новини Київщини

FeedWind

Новини України

FeedWind