Природно-заповідний фонд України

Природно-заповідний фонд (ПЗФ)– ділянки суходолу або водного простору, які є важливими для збереження природних скарбів: тваринного і рослинного світу, ландшафтів, водних ресурсів, унікальних геологічних об’єктів тощо. Крім того, ПЗФ має наукове, естетичне, рекреаційне значення, допомогає підтримувати довкілля у стані екологічної рівноваги.

Проте всі ці функції природоохоронні території здатні виконувати лише коли забезпечується їх правильне функціонування – дотримання специфічного охоронного режиму, поєднання з іншими територіями у екомережу, моніторинг їх стану. За відмінностями у структурі та потребами до охорони всі вони поділяються на 11 категорій:

1. Природні заповідники

Природні заповідники оголошують з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і надаються заповідникам у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства України (стаття 15). До складу природних заповідників включають цілісні ділянки, що повністю представлені природними екосистемами. Сьогодні в Україні створено 19 природних заповідників.

2. Біосферні заповідники
Біосферні заповідники створюютьсяна базі природних заповідників, національних природних парків з включенням до їх складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду інших категорій та інших земель і включаються в установленому порядку до Всесвітньої мережі біосферних резерватів у рамках програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” (стаття 17). В Україні створено 4 біосферні заповідники.

До складу біосферних заповідників може включатись широкий спектр типів земель, оскільки його територія має функціональне зонування. Відповідно до статті 18, для біосферних заповідників установлюється диференційований режим охорони, відтворення та використання природних комплексів згідно з функціональним зонуванням:заповідна зона – включає території, призначені для збереження і відновлення найбільш цінних природних та мінімально порушених антропогенними факторами природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу; її режим визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників;буферна зона – включає території, виділені з метою запобігання негативного впливу на заповідну зону господарської діяльності на прилеглих територіях; її режим визначається відповідно до вимог, встановлених для охоронних зон природних заповідників;зона антропогенних ландшафтів – включає території традиційного землекористування, лісокористування, водокористування, місць поселення, рекреації та інших видів господарської діяльності; в ній забороняється мисливство.

3. Національні природні парки

Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об’єктами вилучаються з господарського використання і надаються національним природним паркам у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства України. До складу територій національних природних парків можуть включатися ділянки землі та водного простору інших землевласників та землекористувачів (стаття 20).
До складу національного природного парку можуть входити різноманітні території. Відповідно до статті 21, на території національних природних парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів, їх особливостей встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання згідно з функціональним зонуванням:

 • заповідна зона – призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників;
 • зона регульованої рекреації – в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць; у цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок; тут забороняються рубки лісу головного користування, промислове рибальство, мисливство, інша діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони;
 • зона стаціонарної рекреації – призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів парку; тут забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації;
 • господарська зона – у її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська та інша діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників.

Зазвичай, національними парками оголошують великі за площею території. Станом на 1.01.2015 в Україні створено 48 національних природних парків, що займають 33,3% від загальної площі ПЗФ України.

4. Регіональні ландшафтні парки

Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення. Регіональні ландшафтні парки організовуються з вилученням або без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів.

Регіональні ландшафтні парки є аналогом національного природного парку, проте створюються рішеннями обласних рад. Категорія вперше введена у 1992 році, прийнятим тоді законом «Про ПЗФ». З того часу в різних областях створено 69 РЛП.

5. Заказники

Заказники займають 37 % всієї площі ПЗФ України та 38% від їх кількісті. Як правило, заказниками оголошують невеликі природні ділянки, на території яких виявлені окремі природні об’єкти, які потребують охорони. В заказниках (окрім ландшафтних) діє режим предметної охорони, направленої на збереження виду флори або фауни, природного комплексу, геологічного середовища та ін., при цьому режимом охорони не передбачені охоронні заходи, направлені на решту складових довкілля. Оголошення заказників проводиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів (ст. 25).

Відповідно до законодавства заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні.

 • Лісові заказники включають ділянки лісів, що мають природоохоронну, наукову, естетичну та інші цінності, та потребують збереження.
 • Ботанічні заказники створюються з метою охорони цінних ботанічних об’єктів – популяцій рослин, що знаходяться під охороною держави, рідкісних рослинних угруповань та ділянок типової родинності, збереженої в природному стані.
 • Орнітологічні заказники передбачають охорону територій, цінних для птахів. Такими є місця гніздування (розміщення колоній, окремих гнізд рідкісних видів та буферні зони навколо таких гнізд, місця сезонних скупчень птахів під час міграцій та зимівлі).
 • Ентомологічні заказники включають місця існування комах, що охороняються Червоною книгою України та іншими природоохоронними документами, а також місця мешкання природних запилювачів.
 • Іхтіологічні заказники створюються з метою охорони місць мешкання рідкісних видів риб та цілісних іхтіокомплексів, а також для охорони місць нересту риб.
 • Загальнозоологічні заказники створюються для охорони фауністичних комплексів та ділянок, необхідних для збереження видів тварин, що знаходяться під охороною.
 • Гідрологічні заказники включають гідрологічні об’єкти (річки, струмки, озера, болота, плавні та заплави), що мають велику природну цінність. При створення таких заказників бажано включати до їх складу природний комплекс у максимально повному складі (наприклад, річку із заплавою, струмок із заболоченою ділянкою, з якої він бере початок тощо).
 • Загальногеологічні заказники створюються з метою охорони цінних для науки геологічних утворень (скелі, відслонення порід тощо).
 • Палеонтологічні заказники створюють в місцях, де внаслідок геологічних процесів на поверхні оголюються шари земної поверхні, в яких виявляються скам’янілі рештки доісторичних живих організмів. Прикладом такого заказника є «Дружківські скам’янілі дерева» на Донеччині.
 • Карстово-спелеологічні заказники створюють з метою охорони від пошкодження печер та інших карстових утворень, а також їх унікального біорізноманіття.
 • Ландшафтні заказники є оптимальними для охорони всіх елементів природного ландшафту, рослинного та тваринного світу.

6. Пам’ятки природи

Пам’ятки природи, поряд із заповідниками – найдавніша категорія природоохоронних територій в Україні. Починаючи з 1908 року, на території тодішньої російської імперії і згодом – в УНР та радянській Україні, активно розвивася рух за збереження пам’яток природи. Відбувалась їх інвентаризація, були заповідані перші пам’ятки. Ідея охорони пам’яток природи почерпнута вітчизняними класиками заповідної справи від німецького руху охорони пам’яток природи, започаткованому проф. Г.Конвенцом у 1906 році.

Пам’ятками природи оголошуються окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення, з метою збереження їх у природному стані (стаття 27). Такий статус можуть мати як ділянки природи з визначеною площею, так і окремі об’єкти – скелі, камені, окремі дерева. По причині того, що пам’ятки природи можуть мати незначну площу (або навіть зовсім не мати площу), в Україні їх створено досить багато (42% від загальної кількості об’єктів ПЗФ України та 0,7% – від площі). Так само, як і заказники, пам’ятки природи є категорією ПЗФ із т.з. предметною охороною і охороняють лише основний об’єкт, включений до їх складу.
Відповідно до законодавства, пам’ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні.
Комплексні пам’ятки природи, як і ландшафтні заказники – охоплюють весь обсяг природних (а інколи також історико-культурних об’єктів у своєму складі). Такими можуть бути ділянки природних екосистем, стародавні городища, вали та кургани, що в наш час вкриті природною рослинністю.

Охорона таких природно-історичних комплексів відіграє важливу роль для реалізації просвітницької функції природно-заповідного фонду. Також важливл відмітити що в законодавстві про охорону історико-культурної спадщини немає системи особливо охоронюваних територій, аналогічної за функціями до природно-заповдіного фонду. Тому частина історичних та археологічних пам’яток охороняється в межах пам’яток природи.

Ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні пам’ятки природи створюються для охорони окремих об’єктів: вікових та меморіальних дерев, скель, джерел, дерев із гніздами рідкісних птахів тощо. Відповідно, пам’ятка природи – саме та категорія ПЗФ, що може розміщуватися як в межах природних ландшафтів, так і на території населених пунктів.

7. Заповідні урочища

Заповідними урочищами оголошуються лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне значення, з метою збереження їх у природному стані. Оголошення заповідних урочищ проводиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів (стаття 29). На території заповідних урочищ забороняється будь-яка діяльність, що порушує природні процеси, які відбуваються у природних комплексах, включених до їх складу, відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників (стаття 30).

Якщо не брати до уваги суворовий комплексний режим охорони, заповідні урочища загалом можна вважати об’єктами, подібними до заказників. Проектуючи створення заповідних урочищ, важливо виділяти їх таким чином, щоб їх межі окреслювали природний обрис територіально обмеженого урочища.

Решта передбачених законодавством категорій природно-заповдіного фонду – це об’єкти неприродного походження: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Всі ці типи об’єктів можуть зазвичай створюються як об’єкт, або вже існують на момент їх заповідання. Оголошення таких територій об’єктами природно-заповідного фонду найчастіше є визнанням необхідності надання охорони тим чи іншим існуючим паркам. Створюючи об’єкти штучно-створених категорій ПЗФ слід приділяти особливу увагу виявленню стародавніх парків (вірогідно занапащених у наш час), парків при колишніх панських маєтках тощо. Всі вони зазвичай мають в складі дендрофлори старовікові дерева та дерева-екзоти, що становлять особливу цінність в науковому, культурному, пізнавально-краєзнавчому плані, а також становлять інтерес для вивчення історії садівництва та паркової архітектури.

2 095 коментарів до Природно-заповідний фонд України

 1. Slpnuz коментує:

  prednisone brand name australia – steroids prednisone for sale how much is prednisone in canada

 2. Zolngp коментує:

  where to buy prednisone tablets – order prednisone prednisone steroid

 3. Tdywki коментує:

  purchase accutane online – isotretinoin 40mg accutane prices canada

 4. Zystos коментує:

  purchase amoxicillin 500mg usa – amoxiplus.com generic amoxil 250mg

 5. Vcshkm коментує:

  ivermectin 200 mcg – cost of ivermectin ivermectin brand name

 6. Lqpzhs коментує:

  online casinos usa – free slot machine games online casino games real money

 7. Tnuheo коментує:

  stromectol for sale online – buy oral ivermectin ivermectin 3mg otc

 8. Yawgpq коментує:

  canadian pharmacy king – online pharmacy usa pharmacy

 9. Nbanos коментує:

  cost 50mg prednisone tablets – steroids prednisone for sale 10 mg prednisone tablets

 10. Zhqltq коментує:

  prednisone 120 mg daily – prednisone tablets buy prednisone mexico

 11. Ftnixg коментує:

  accutane prescription coupon – buy generic accutane 40 mg accutane prescription cost

 12. Klanem коментує:

  buy amoxicillina noscript canada – buy amoxil 1000mg uk walgreens amoxicillin price

 13. Abtqjs коментує:

  vegas casino online – free casino slots real casino

 14. Zktdoz коментує:

  ivermectin price uk – ivermectin over the counter buy ivermectin cream for humans

 15. Owqkes коментує:

  foreign pharmacy no prescription – cialis visa buy generic viagra canada online

 16. Wlqpan коментує:

  certified canadian international pharmacy – types of pharmacy best canadian online pharmacy reviews

 17. Lupauq коментує:

  where can i buy ed pills – erection problems mens erection pills

 18. Fphaua коментує:

  methylprednisolone 16 mg over counter – generic methylprednisolone buy medrol 8 mg

 19. Tkqylm коментує:

  help writing papers for college – term papers for sale buy custom research paper

 20. Gfytvi коментує:

  safe canadian pharmacy – augmentin oral canadian online pharmacy cialis

 21. Zadfyb коментує:

  canada drugs online review – buy cephalexin sale canadian pharmacy viagra reviews

 22. Bvnhxt коментує:

  online slots real money – free casino slots online casino games

 23. Pewjjz коментує:

  order zithromax online – furosemide 40mg pills zithromax pill

 24. Opibjh коментує:

  topical ivermectin cost – buy stromectol for humans ivermectin over the counter canada

 25. Omccny коментує:

  viagra 1998 – sildenafil professional order real viagra

 26. Ndhhtj коментує:

  web pharmacy – levitra or cialis cost of cialis in india

 27. Tfweeq коментує:

  where to buy ivermectin for humans – stromectol usa canadian pharmaceuticals online

 28. Fzeaca коментує:

  buy amoxil – free casino slots best online casino usa

 29. Сповіщення: meritking

 30. Сповіщення: meritroyalbet

 31. Сповіщення: meritroyalbet

 32. Hqbplr коментує:

  pregabalin 150mg canada – lyrica 5 can you buy lasix over the counter

 33. Сповіщення: eurocasino

 34. Ytswxj коментує:

  buy clomid 50mg online – buy misoprostol without prescription buy cytotec pill

 35. Skbaks коментує:

  buy priligy 60mg pill – buy dapoxetine 30mg generic cost prednisolone

 36. Сповіщення: meritroyalbet

 37. Ptwbep коментує:

  buy levothyroxine online – buy gabapentin 100mg for sale purchase neurontin online

 38. Сповіщення: meritking

 39. Gpbopo коментує:

  cheap levothyroxine – viagra 50mg without prescription order generic cialis 5mg

 40. Сповіщення: slot siteleri

 41. Syldgz коментує:

  buy provigil 100mg online – stromectol pills canada ivermectin 6 mg stromectol

 42. Сповіщення: child porn

 43. Dpkzcq коментує:

  buy vardenafil online europe – orlistat uk xenical tablet

 44. Сповіщення: elexusbet

 45. Hfdysc коментує:

  purchase hydroxychloroquine generic – cheap cenforce 50mg order valacyclovir 1000mg generic

 46. Lakwvh коментує:

  sildalis canada – buy fluconazole without prescription purchase metformin pills

 47. Hnhltf коментує:

  ampicillin cost – buy ciprofloxacin 500mg generic buy plaquenil 200mg pills

 48. Xtgkhg коментує:

  hydroxychloroquine 400mg price – plaquenil 200mg pill oral hydroxychloroquine

 49. Kendfd коментує:

  viagra 100mg pills for sale – purchase sildenafil pill order generic tadalafil 40mg

 50. Caseyday коментує:

  เกม slot wallet รูปแบบใหม่ มีตัวละครในเกมที่สนุกในแบบของตัวเอง ทำให้ผู้เล่นสนุกกับการเล่นจนหยุดไม่ได้ สมัครสมาชิกกับเราง่ายๆ รับโบนัสฟรีทุกวัน เราพร้อมให้บริการทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง

 51. Yezrup коментує:

  sildenafil 25mg generique en pharmacie – vrai tadalafil 10mg prix generique tadalafil

 52. Сповіщення: madridbet

 53. Sxcjrh коментує:

  ivermectin 6mg oral – buy modafinil pills ivermectin 3mg

 54. Kimned коментує:

  [url=http://buycildenafil.quest/]sildenafil generic 20mg[/url]

 55. Skkraj коментує:

  order prednisone 5mg without prescription – cheap prednisone 40mg prednisone 5mg generic

 56. Wpjpno коментує:

  cheap isotretinoin 20mg – atorvastatin 10mg over the counter generic amoxicillin 250mg

 57. Nntseg коментує:

  order lisinopril 10mg – order generic lyrica 75mg cheap prilosec

 58. Hgcmgz коментує:

  lyrica brand – albuterol canada zithromax 250mg canada

 59. Knbqms коментує:

  order aristocort 4mg – purchase claritin pill generic desloratadine 5mg

 60. Oothym коментує:

  doxycycline online – buy neurontin 600mg pills order synthroid 75mcg for sale

 61. Mianed коментує:

  [url=https://sildenafilbh.com/]sildenafil tablets online in india[/url]

 62. Suened коментує:

  [url=https://tadalafilmedstore.com/]tadalafil for sale[/url]

 63. Fluinovzor коментує:

  tadalafil online with out prescription tadalafil price walmart

 64. Svxktx коментує:

  buy xenical sale – hydroxychloroquine 200mg ca hydroxychloroquine 400mg tablet

 65. Sytwxr коментує:

  cenforce online buy – order diltiazem for sale purchase zovirax pills

 66. Suened коментує:

  [url=https://cialis5mgpill.monster/]40 mg cialis[/url]

 67. Evaned коментує:

  [url=http://bestviagramedicinenoprescription.monster/]can i buy viagra without a prescription[/url]

 68. Alpksk коментує:

  hydroxyzine sale – purchase motilium online cheap purchase crestor sale

 69. Jackned коментує:

  [url=http://orderviagratabwithnoprescription.quest/]how to buy generic viagra from canada[/url]

 70. Nlxkpl коментує:

  tetracycline 500mg generic – order tetracycline 500mg generic order celexa 20mg

 71. Lxqmrt коментує:

  order tizanidine 2mg for sale – toradol oral buy colchicine generic

 72. Iecewi коментує:

  inderal 20mg canada – generic trazodone 100mg buy hydroxychloroquine 400mg generic

 73. Zltmoe коментує:

  hydroxychloroquine price – plaquenil 400mg oral chloroquine buy online

 74. Ashned коментує:

  [url=https://ivermectinplus.online/]ivermectin 0.5 lotion india[/url]